Archive for Μαΐου 2013

‘Οἱ Τερμῖτες ζοῦν ἀνάμεσά μας: Τὸ ..Ορθόμετρο’

31/05/2013

Γιὰ νὰ μὴν παρεξηγούμαστε, ἐννοῶ τὸ μέτρον ‘ὀρθότητος’ ἤ συμμόρφωσης πρὸς συγκεκριμένη συμπεριφορὰ, ποὺ ἐπιβάλλουν οἱ δυνατοὶ καὶ οἱ ἀσθενεῖς ἀποδέχονται. Σὲ ἐπίπεδο ἀτομικὸ, μπορεῖ, βἀσιμα, νὰ ὑποθέσῃ κάποιος ὅτι τὸ ‘ὀρθόμετρο’ δείχνει τὸν βαθμὸ σθένους τοῦ καθενὸς, ἔναντι ἐπιταγῶν τῶν ἰσχυρῶν. Ὅμως ὅταν ἡ συμμόρφωση ἐπιῥρεάζη συμπολῖτες ἤ τὴν ίδια τὴν χώρα τότε τὸ ‘ὀρθόμετρον’ μετρᾶ βαθμὸ ἐξωμοσίας, προδοσίας, ἐξυπηρέτησης τρίτων χωρῶν, ‘yesmen’, ‘ κατἐβασμα βρακιῶν’ ἤ ὅπως ἀλλοιῶς θέλετε, πεῖτε το..

Παράδειγμα: ὁ ἀλήστου μνήμης Σημίτης καὶ ἡ ἄποψή του, ποὺ ἐπαναλαμβάνεται ἀπ᾽ὅλο τὸ πασοκοαριστερὸ συνάφι, μέχρι καὶ τὸν Ρουπακιώτη, ὅτι πρέπει νὰ γίνουμε παγκοσμιοποιημένος πολυπολιτισμικὸς χυλὸς. Ἄποψη προδήλως ἀντισυνταγματικὴ καὶ προδήλως μητροπολιτικὴ. Δηλαδὴ Ἀγγλίας καὶ Ἀμερικῆς. Ποὺ θἐλει ὡς μόνο λόγο ὕπαρξης τῶν κρατῶν, τὴν ἐξυπηρέτηση τὼν συμφερόντων της. Καῖ τὴν ἀπομύζηση τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν τους. Μὲ τοὺς λαοὺς τους νὰ μὴν διαφέρουν ἀπὸ τὰ ἀσπόνδυλα μαλάκια.

Γιὰ νὰ ἐπιτευχθοῦν αὐτὰ, ἔπρεπε πρῶτα νὰ δοθῇ τὸ σύνθημα τῆς παγκοσμιοποίησης. Ποὺ μὲ τὴν σειρὰ της ἀπαιτοῦσε τὴν κατάρριψη ὀλων τῶν φραγμῶν δασμῶν, διακίνησης κεφαλαίων καὶ κεφαλῶν κλπ. Γιὰ νὰ γίνῃ αὐτὸ ἀποδεκτὸ ἀπὸ τὸν λαὸ, ἔπρεπε νὰ ἐκμαυλισθῇ. Τὴν δουλειὰ αὐτὴ ἀνἐλαβαν ἐργολαβικὰ τὰ ΜΜΕ, οὶ Τράπεζες, πολιτικὲς μηδαμινότητες καὶ ἡ ἀνερμάτιστη ‘διανόηση’.

Ἄρχισε ἔτσι νὰ ρέῃ τὸ χρῆμα μὲ τὴν σέσουλα. Οἱ Τράπεζες ἀνέλαβαν νὰ δανειοδοτήσουν τὶς ‘ξαπλώστρες᾽τοῦ Ἕλληνα. Ἑταιρεῖες χρηματοδοτοῦσαν τὰ κομματικᾶ ταμεῖα καὶ τὶς πολιτικὲς μηδαμινότητες . Εἰσήγαγαν τὸν θεσμὸ τῶν μὴ κυβερνητικῶν ὀργανώσεων, οὶ ὁποὶες ούσιαστικὰ κατηύθυναν τὸ χρῆμα ποὺ ἔπαιρναν ἀπὸ τὶς …. κυβερνήσεις καὶ ἀπὸ ἐξωχώρια κὲντρα καὶ βιτρῖνες μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, ἀρπαχτικῶν καὶ διεθνῶν τζογαδόρων.

Τὰ ΜΜΕ ἀποθέωναν τὸν σύγχρονο Μαμμωνᾶ διὰ τῶν μεταδόσεών τους, ἀναδεικνύοντας ὡς ὕψιστη ἀρετὴ τὰ χειρότερα ἔνστικτα καὶ ταυτόχρονα ἀπευθύνοντο στὶς πολιτκὲς ἑλὶτ γιᾶ το ‘κοινὸν’ ὄφελος.

Κινητοποίησαν τὴν πανεπιστημιακὴ καὶ πνευματικὴ ἀνερμάτιστη διανόηση μὲσω τῶν ΜΚΟ καὶ τῶν ε\ιδικῶν, ἐπιστημονικῶν δῆθεν, προγραμμάτων, μὲ ἀντάλλαγμα τὴν ἀνάληψη δράσεων, ποῦ θὰ διέγραφαν ἀπὸ τὸ θυμικὸ τοῦ Λαοῦ καὶ ἀπὸ τὰ ἐπἰσημα κιτάπια του, κὰθε ἔννοια πολιτισμοῦ, ἱστορίας, προγόνων, ἀγώνων, παιδείας, πίστεως. Κάθε τὶ ποὺ θὰ ἦταν ἱκανὸ νὰ νοηματοδοτήσῃ τὸν ἀνθρωπο πολίτη. Ἀκόμη καὶ τήν διάλυση κάθε σχέσεως. Ὅπως οικογένειας, συλλογικοτήτων, κοινῶν, κοινοτήτων κτλ. Τρανὰ παραδείγματα ἡ μετατροπὴ τῆς Παιδείας σὲ κατάρτιση, τῆς ἱστορίας σὲ συνωστισμὸ, τῆς γλώσσας σὲ γρυλλισμοὺς, τὴν ἀποχὴ τῆς λαθρομετανάστευσης ὡς οικονομικοῦ γιατρικοῦ, μὲ κορυφαῖο τὸ ἄθλιο κατασκεύασμα Ἀνὰν ὅπου ὁλοι, οἱ δῆθεν προοδευτικοὶ, ὥρμησαν νὰ ἐπιβάλλουν στανικᾶ στὸν Ἑλληνισμὸ. Μὲ τὶς ὑπογραφὲς τους να φιγουράρουν, κατάπτυστες ἐς ἀεί. Καὶ μὲ τὶς τσέπες τους γιομᾶτες μητροπολιτικὸ χρήμα. Ἀκόμη καὶ γιὰ νὰ κάνουν ἐκδηλώσεις ὑπὲρ τοῦ σχεδίου Ανάν.

Εἴχαν μάλιστα τὸ θράσος νὰ κατηγοροῦν κὰθε ἀντίθετη φωνὴ, ποὺ ἔδειχνε τοῦς κινδύνους, γιὰ μή πολιτικὴ … ὀρθότητα. Ὅλος αύτὸς ὁ ἑσμὸς τερμιτῶν, ποὺ ζεῖ ἀνάμεσὰ μας, ἁδρὰ ἀμοιβόμενος, ἐκδιδόμενος ἐν τοῖς πράγμασι, σὲ κάθε χρυσοφόρο Μῆδο. Σβήνοντας κάθε βαθμονόμηση ἀπὸ τὸ Ορθόμετρὸ τους ποὺ, δυνατά οι προύχοντες έμβάλλουσι [πράσσουσιν] και οι ασθενείς ξυγχωρούσι …. (Θουκυδίδης V, 89).

Advertisements

‘Οἱ Τερμῖτες ζοῦν ἀνάμεσά μας: Τὸ ..Φοβόμετρο’

24/05/2013

Σκηνὴ 1η : Στὴν Πὰτρα, ἄνεργοι διαδηλώνουν κατὰ τῆς παράνομης λαθρομετανάστευσης. Ἐφορμοῦν καὶ τοὺς συλλαμβάνουν οἱ ὑπάλληλοι τοῦ κ. Δένδια καὶ τούς στέλνουν στὸν Εἰσαγγελέα γιὰ παράβαση τοῦ ν. Ρουπακιώτη (ἀντιρατσιστικὸ & ἀντιξενοφοβικὸ, ὅπως λέγεται καὶ ποὺ ἀποτελεῖ ἐπαναφορὰ τοῦ ἀντίστοιχου νομοσχεδίου Καστανίδη). Ἀντιμετωπίζουν ποινὲς φυλάκισης τοὐλάχιστον 6 μηνῶν καὶ πρόστιμο μέχρι 20000 €.
Ἐρώτημα: ποιὸς Εἰσαγγελέας θὰ βρεθῇ νὰ τοὺς παραπέμψῃ καὶ ποιὸς Δικαστὴς νὰ τοὺς καταδικάσῃ γιὰ μῖσος καὶ ξενοφοβία, ἐπειδὴ διαδηλώνουν ὑπὲρ τῶν Νόμων (Ἑλληνικῶν καὶ ξένων) οἱ ὁποῖοι ἀπαγορεύουν τὴν παράνομη εἴσοδο σὲ χώρα και ὑπὲρ τοῦ …. ΟΗΕ, ποὺ θεωρεῖ τὴν λαθρομετανάστευση καὶ βίαιη ἐποίκιση, ἀπαράγραπτο ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος (βλ.πχ. ἡ Τουρκία στὰ κατεχόμενα);

Σκηνὴ 2η : Στὴν Θράκη, τὰ χωριὰ τῶν μουσουλμάνων πολιτῶν, ἀποφασίζουν νὰ ἀναρτήσουν παντοῦ τὴν τουρκικὴ σημαία (καὶ στὰ δημόσια καταστήματα, σχολεῖα κτλ), ἀφοῦ θεωροῦν ὅτι, ὅλοι ἐκεῖ, ἔχουν τουρκικὴ «ἐθνικὴ ἤ ἐθνοτικὴ καταγωγὴ». Καὶ στὸ ἕξῆς, νὰ μὴν ψάλλουν τὸν Ἑλληνικὸ Ἐθνικὸ Ὕμνο, ὁ ὁποῖος –σὺν τοῖς ἄλλοις ἀναφέρεται καὶ στὸν Θεὸ καί, φυσικά, νὰ μἠν παρελαύνουν τὰ παιδιὰ τους, οὔτε κἄν ὥς φαντάροι, ὑπὸ ἑλληνικὴ σημαία, διὸτι ἐκτὸς τῶν προηγουμένων, τὸ κοντάρι της φέρει καὶ σταυρό, κάτι ποὺ ἀντίκειται στὸν προτεινόμενο νόμο Ρουπακιώτη (ἀφοῦ οἱ ἴδιοι εἷναι μουσουλμάνοι).
Ἐρώτημα : ποιὸς ἀστυνόμος θὰ συλλάβῃ τούς πολῖτες αὐτούς, χωρὶς νὰ διαγείρῃ ‘πάθη’, χωρὶς νὰ θεωρηθῇ παρέμβαση μίσους καὶ χωρὶς νὰ καταστρέψῃ ἀντίστοιχα πράγματα (κοντάρια, σημαῖες, φωτοαντίγραφα (!!!!) ἀποσπασμάτων κορανίου κτλ), ἐξασφαλίζοντας σίγουρη φυλάκιση καὶ ἀπόταξη λόγῳ …. πειθαρχικοῦ Δημοσίων Ὑπαλλήλων;

Σκηνὴ 3η : Ἀπεγνωσμένος πατέρας καταστρέφει τὴν ἐμβολοφόρο συσκευἠ ‘προσομοίωσης᾽, άξὶας 30€ περίπου, που χρησιμοποιεῖ, γιά λόγους τρέχουσας ἔλλειψης πραγματικοῦ, ὁ γενετησιακὰ κατὰ ἀντίστροφο τρόπο, ‘προσανατολισμένος’ γιὸς του.
Ἐρώτημα: ποιὸς Εἰσαγγελέας θὰ βρεθῇ νὰ τὸν παραπέμψῃ καὶ ποιὸς Δικαστὴς νὰ τὸν καταδικάσῃ σὲ φυλάκιση τοὐλάχιστον ἑνὸς ἔτους καὶ πρόστιμο 30000€, ἐπειδή ‘ … προκάλεσε φθορὰ καὶ βλάβη πραγμάτων ποὺ χρησιμοποιοῦνται ἀποκλειστικὰ απὸ τὰ [γενετησιακὰ ἀλλοιῶς προσανατολισμένα] πρόσωπα’ σὐμφωνα μέ τὸν κ. Ρουπακιώτη.

Σκηνὴ 4η : Καθηγητὴς ἀναφέρεται ἀντιτιθέμενος, στὸ Ἰσλάμ, διὸτι τὸ κείμενο σύστασής του –τὸ Ιερὸν Κοράνιον, ἀποτελεῖ πρότυπο ρατσισμοῦ εἰσάγοντας μὲ ὑποτιμητικὸ τρόπο τὴν ἔννοια τοῦ ἀπίστου, τόσο σἐ ήθικὸ ὅσο καὶ σὲ νομοκανονιστικὸ, κυριαρχικὸ και πολιτειακὸ ἐπίπεδο.
Πρόβλεψη: κοινῶς τὴν ἔβαψε.

Φαντασία ἀχαλίνωτη θὰ μοῦ πῆτε· ὄχι, ἀφοῦ καὶ ὁ κ. Ρουπακιώτης θέλει, μὲ τὸ στανιό, να μᾶς μετατρέψῃ σε πολυπολιτισμικὸ χυλὀ, ὅπως ἀπερίφραστα ἀναγράφεται (ἐπὶ λέξει ‘..μετάβαση σὲ πολυπολιτισμικὴ κοινωνία.’) στὴν εἰσηγητικὴ τοῦ ν/σ ἔκθεση. Τὸ ὅτι ξεχνᾶ τὴν νομικὴ, ἔναντι τὴς ὑπουργικῆς, ἰδιότητα, δὲν φαίνεται νὰ τὸν προβληματίζει. Εἰδάλλως θὰ πέταγε στούς πασοκοδημαρίτες και συνασπιστήρια κατάμουτρα το νομοσχέδιο ἀφοῦ ἐκεῖ μέσα ἀναφέρονται τὸ ‘μῖσος καὶ ὁ φόβος’ ὡς πράξεις καταδικαστέες.

Γιατί, δυστυχῶς, δέν ἔχει βρεθῆ πραγματικὸ ἤ νομικό «μισόμετρο» ἤ «φοβόμετρο», αφοῦ αὐτὰ ὡς κατηγορικῆς φύσεως αἰσθηματικὲς μεταβλητές, δὲν ἐπιδέχονται ἀντικειμενικῆς ἄρα νομικῆς μέτρησης, οὔτε περιλαμβάνουν τὸ σημεῖο τοῦ μηδενός ἤ ἰσορροπίας.

Κρῖμα κύριε τέως Πρόεδρε τοῦ ΔΣΑ.

‘Οἱ Μαριονέτες μισοῦν τὸ Δημόσιο’

17/05/2013

Ἔχουμε σὲ ἄρθρα μας (καὶ μάλιστα πολὺ πρὶν τὴν κρίση) ἀναλύσει τοὺς μύθους σχετικὰ μὲ τὸν Δημόσιο τομέα καὶ τοὺς Δημ. Ὑπαλλήλους, ποὺ σοβαροφανεῖς ἀναλυτὲς, πολιτικοὶ καὶ μέλη τῆς Κυβέρνησης, ἀνοήτως χρησιμοποιοῦν γιὰ νὰ καταφερθοῦν ἐναντίον τους. Μὲ τὶς πιὸ αθῶες μπαρουφιὲς, νὰ εἶναι τύπου ‘να λειτουργῆ τὸ δημόσιο μὲ … ἰδιωτικοοικονομικὰ κριτήρια’, ποὺ ἄν δὲν κάνω λάθος εἶναι μεγιστοποίηση κέρδους (!!!) ὑπὲρ περιορισμένου ἀριθμοῦ ἑταίρων, χωρὶς φυσικὰ να ἁμοίβεται, ὁ πληρῶν τὰ κριτήρια δημόσιος ὑπάλληλος, ιδιωτικοοικονομικῶς πῶς.

Ἐπισημάναμε μάλιστα ὅτι ἄλλο πρᾶγμα ἡ ἀναδιοργάνωση γιὰ μεγαλύτερη ἀποτελεσματικότητα καὶ ἄλλο ἡ ἐκχώρηση δημ. τομέων στὸν ἰδιωτικό. Καὶ ὅτι ὁ κύριος ἀνασταλτικὸς παράγων εἶναι ἡ ἐμμονή τῶν πάσης φύσεως κυβερνώντων (ὑπουργοί, πρόεδροι, ΓΓ κλπ), νὰ μὴν ἔχουν ΚΑΜΜΙΑ οὐσιαστικὴ ἁρμοδιότητα οἱ Δημόσιοι Ὑπάλληλοι, πλὴν τῆς εἰσηγήσεως. Ἀλλὰ νὰ τοὺς φορτώνουν ὅλες τὶς εὐθῦνες, ἄν κάτι στραβώσει. Μὲ ἀποκορύφωμα οἱ νόμοι ποὺ ἀπαλάσσουν τοὺς ὑπουργούς, ἀλλά ὄχι τοὺς δημ. ὑπαλλήλους πού ἀναγκάζονταν νὰ ὑπακούουν.

Ὑπάρχει ὅμως καὶ μία ἄλλη ὁπτική:  κάθε ἑταιρεία προσπαθεῖ νὰ ἐξασφαλίσῃ τὰ μελλοντικὰ της ἔσοδα (καὶ νὰ διασφαλίσῃ τὰ κέρδη τῶν ἑταίρων). Μέ ἐπεκτάσεις καὶ μακρᾶς διαρκείας συμβόλαια, ἰδίως μὲ τὸ Κράτος. Δεδομένης ὅμως τῆς ζήτησης καὶ τοῦ ἀνταγωνισμοῦ, τὰ τελευταῖα φτιάχνουν ‘ἐθνικοὺς᾽ προμηθευτές, ἐνῷ οἱ πρῶτες ἐκχώρηση τομέων δημοσίου συμφέροντος σὲ ἰδιῶτες. Κλασικὸ παράδειγμα τὸ στρατιωτικοβιομηχανικὸ σύμπλεγμα τῶν ΗΠΑ.

Ἔτσι σε δημόσιους τομεῖς (ὅπως ἐνέργεια, ἐπικοινωνίες, ὕδρευση, παιδεία, ὑγεία) ἐνορχηστρώνονται ‘ἐπιθέσεις’ ἀπὸ ΜΜΕ,  ἑταιρεῖες, ξένες κυβερνήσεις (ποὺ προωθοῦν τὰ συμφέροντα τῶν δικῶν τους ἐπιχειρήσεων), ὑπερεθνικοὺς ὀργανισμοὺς καὶ ἀπὸ διάφορες δῆθεν ‘Think’ ὀργανώσεις, διεξάγονται χρηματοδοτούμενα συνέδρια καὶ ἐν συνεχείᾳ υἱοθετοῦνται ντιρεκτίβες καὶ πολιτικές μὲ σκοπὸ τὴν ἐπιρροὴ τῶν κυβερνώντων καὶ ὅσον τὸ δυνατὸν μεγαλύτερου μέρους τοῦ πολιτικοῦ συστήματος.

Θὰ παρατηρήσατε ἐπίσης ὅτι ἔχει ἀπαλοιφθεῖ κάθε ἀναφορὰ σὲ ὅρους καπιταλισμοῦ – σοσιαλισμοῦ καὶ ἡ συζήτηση γίνεται στο δίπολο δημόσιο (‘αναποτελεσματικό’) καὶ ἰδιωτικό (ἄρα ‘επιτυχῆ’) τομέα.  Ἀνεπαίσθητα, τὰ χωρὶς ἔρεισμα πολιτισμοῦ, πολιτικὰ πρόσωπα, προσχωροῦν καὶ ἐνστερνίζονται τέτοιου εἴδους ἀνόητες διακρίσεις Γιὰ τὴν ἔναντι,συνήθως, πινακίου φακῆς ἐκχώρηση ὅλο καὶ μεγαλύτερων κομματιῶν τοῦ Δημοσίου τομέα καὶ πλούτου.

Καθιστάμενα μαριονέτες διαφόρων διευθυνόντων συμβούλων και ξένων ὑπηρεσιῶν. Ἔξοχα ο John Kenneth Galbraith προειδοποιοῦσε, τῷ 2004, ὅτι οἱ ἑταιρικὲς διοικήσεις θὰ ἐπεξέτειναν τὸν ρόλο τους στὴν πολιτικὴ καὶ στήν κυβέρνηση.

Ὅμως, ἡ Ἑλληνική Σκέψη ἀποδοκιμάζει τὴν λογικὴ τοῦ ‘μαύρου – άσπρου’.  Ἡ διάκριση σὲ δημόσιο καὶ ἰδιωτικὸ τομέα εἶναι ἄνευ νοήματος ἄν ἐξεταστῇ ἐπιστημονικά. Γιατὶ καὶ ὁ ἰδιωτικὸς τομέας (ἄτομα ἤ ἐπιχειρήσεις) ὀφείλει νὰ λαμβάνει κατ᾽ἀρχὴν ὑπ᾽ ὁψιν του τὸ δημόσιο γενικὸ συμφέρον. Καὶ ὄχι μόνο φορολογικὰ. Καὶ άντιστρόφως. Συνεπῶς τὰ ἐπιχειρήματα ἔνθεν καὶ ἔνθεν δὲν μποροῦν νά βασίζονται σὲ διακρίσεις ‘κακοῦ δημόσιου – καλοῦ ιδιωτικοῦ’ ἤ ἀνάποδα, ἀλλὰ σὲ μελετημένες, ὑπὲρ τοῦ γενικοῦ συμφέροντος (ἄμυνα, διανομή, συντήρηση, δημογραφικὴ ἐξέλιξη, ἀναπαραγωγἠ δυναμικοῦ κλπ) ἀναγκαιότητες καὶ στρατηγικές καὶ ὄχι βάσει τρεχουσῶν οικονομικῶν δυσκολιῶν. Ὥστε να ὁδηγοῦν σὲ ἀποφάσεις ὑπὲρ τῆς Πόλης.

Δάσκαλοι καὶ … καθηγητάδες

01/05/2013

Θὰ κάνουν λέει ἀγῶνα, οἱ καθηγητές, ὥστε νὰ μὴν περάσουν τὰ νἐα μέτρα γιὰ τὶς αὐξημένες ὦρες ἐργασίας των, στὰ σχολεῖα.

Οἱ ἐκπαιδευτικοὶ ἔχουν ὄντως πολλὲς ὦρες διδασκαλίας. Φαντασθεῖτε τὸν ἑαυτὸ σας, νὰ διδάσκει 5 ὦρες καθημερινὰ. Ἁπλᾶ δὲν βγαίνει. Σᾶς διαβεβαιῶ ἐκ πείρας. Μιλᾶμε βέβαια γιὰ τὸν σωστὸ δάσκαλο, ποὺ προετοιμάζεται στὸ σπίτι γιὰ να φτιάξῃ τὸ σχέδιο μαθήματος, ὄχι ὅπως το προδιαγράφουν στὰ ‘σλάϊντ’ τους ἄκαπνοι σύμβουλοι τοῦ ὑπουργείου Παιδείας, ἀλλὰ ὅπως ταιριάζει στήν συγκεκριμένη τάξη, στὰ συγκεκριμένα παιδιὰ, μὲ τίς ἀτομικὲς τους μαθησιακὲς ἱκανότητες, γνώσεις ἤ ἐλλείψεις.

Καὶ νὰ ὑποκαθιστᾷ παράλληλα τὸ σπίτι (αὐτὸ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐντολῆς ‘ὄχι δουλειὰ στὸ σπίτι’), νὰ κάνῃ τὸν (ανύπαρκτο, καὶ μιλᾶμε για 21ο αἰῶνα) ψυχολόγο, κοινωνιολόγο, πάροχο πρώτων βοηθειῶν, ἐπιτηρητὴ, διαιτητὴ καὶ δὲν συμμαζεύεται. Ἔ, μετᾶ τὶς 4 ὦρες εἶσαι μόνιμα βραχνιασμένος! Ἐπὶ πλέον, ὀφείλει νὰ κάνει ‘διαθεματικές’ και ἄλλες μπουρδολογικές ‘προσεγγίσεις᾽ καὶ νὰ ἐφαρμόζει ὅ,τι κατεβάζει ἡ κούτρα κάθε φραγκοσπουδαγμένου νεήλυδα τοῦ ὑπουργείου.

Νὰ κατανοήσω ὅτι ἄλλο ἡ διδακτικὴ ὤρα καὶ ἄλλο ἡ παρουσία στὸ σχολεῖο. Συμφωνῶ, ὅμως ποῦ ἀκριβῶς θά καθήσουν νὰ κάνουν δουλειά; Σὲ ἕνα δωμάτιο στοιβαγμένοι, καμμιὰ δεκαπενταριὰ ἄτομα, γύρω γύρω σάν σὲ ἀρένα, χαρακτηριστικὰ θαμώνων τῆς ὁποίας, σύντομα ἀποκτοὺν; (Ἐν ἔτει δύο χιλιάδες τόσο, κανείς στόν οργανισμὸ σχολικῶν κτιρίων δὲν σκέφθηκε νὰ προβλεφθοῦν τρία – τέσσερα γραφεῖα στά σχέδια; Χωρίς πρακτικά, κόστος ἐπιβάρυνσης τῆς κατασκευῆς).

Παρ᾽ότι συμπαρατάσσομαι (μάλιστα θἄπρεπε νὰ ξεκινήσουν ἀγῶνα οἱ δάσκαλοι τοῦ Δημοτικοῦ πρῶτοι), αὐτό πού μοῦ τήν δίνει εἶναι ὅτι δὲν εἶδα ποτὲ τους να κινητοποιοῦνται ἐνάντια σε ἀθλιους ᾽προοδευτισμούς᾽. Πάμπολλα τὰ παραδείγματα, μερικὰ τῶν ὁποίων παραθέτω.

-Ἡ κατάργηση τῆς ἱστορικῆς ορθογραφίας, ποῦ εἶναι οἱονεὶ ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος. Ὄχι μόνο δὲν ἄντέδρασαν οἱ καθηγητάδες, ἀλλά ἀσμένως τήν ἀποδέχθηκαν. Ἀναρωτιέμαι γιατὶ δὲν πρότειναν κάτι ἀνάλογο καὶ στἀ Ἀγγλικὰ, ἀλλὰ ἀναγκάζουν τὰ παιδιὰ τους νὰ ὑπομένουν ἀγόγγυστα τὴν μάθησή τους γιὰ νὰ πάρουν ᾽προφίσιενσυ᾽,τελειώνοντας το Γυμνάσιο, στήν Ἀγγλική καὶ νὰ παραμείνουν ἐς ἀεὶ αμόρφωτα, στὴν Ελληνική.

-Ἡ ἄνευ ἐρωτήσεων, ἀποδοχὴ τῆς διαθεματικῆς μπουρδολογίας. Πού, στὸ ΦΕΚ 303/2003τΒ όπου εἰσάγεται και γίνεται λόγος για τη διαθεματικότητα, ἀνεπιτυχῶς προπάθησα νὰ διακρίνω στοιχεῖα ὁρισμοῦ καὶ κατανόησής της. Ὡς φαίνεται, οἱ ‘δάσκαλοί’ τῆς διαθεματικότητος κατενόησαν, ἀφοῦ ἐπιχειροῦν, τήν ‘….ισόρροπη κάθετη κατανομή της διδακτέας ύλης και οριζόντια διασύνδεση μέσα από θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες’. Ἐξ οὗ καὶ στὰ μαθήματα τῆς γλώσσας παρεισφρύουν κείμενα οδηγιῶν γιὰ καφετιέρες. Ὑπάρχουν κι ἄλλες πιὸ δύσκολες καὶ μηδέποτε ὁρισθεῖσες ἔννοιες, ὅπως ποιότητα (καὶ αξιολόγησή της στην ἐκπαίδευση), ἀλλά ἄς τὶς ἀφήσουμε ἐπὶ τοῦ παρόντος.

-Τέλος, ἡ περίφημη πολυπολιτισμικότητα, δηλαδὴ ἡ μεταφορὰ μέσω τοῦ σχολείου, ὑπὸ τῶν καθηγητάδων και τὸ μπόλιασμα τῶν παιδιῶν (σὲ ὑπερδοσολογία) μὲ πρότυπα κοινωνιῶν, θρησκειῶν, κοσμοειδώλων και ἐσωτερικῶν φιλοσοφιῶν, χωρῶν πού οἱ ίδιες ἀποδέχονται ὅτι ἔχουν σάν βάση τους τὸν ..Ἑλληνικὸ Πολιτισμό!!! (οὐσιαστικὰ μιλᾶμε για προσπάθεια ἀποδοχῆς, τοῦ ἰσλαμικοῦ πολιτικοθρησκευτικοῦ προτύπου.)

Πῶς λοιπὸν μὲ αὐτὴ τὴν ἀνακολουθία τῶν ᾽καθηγητάδων᾽ θὰ στηρίξῃ κάποιος τὸν ἀγῶνα τους;