Δάσκαλοι καὶ … καθηγητάδες

Θὰ κάνουν λέει ἀγῶνα, οἱ καθηγητές, ὥστε νὰ μὴν περάσουν τὰ νἐα μέτρα γιὰ τὶς αὐξημένες ὦρες ἐργασίας των, στὰ σχολεῖα.

Οἱ ἐκπαιδευτικοὶ ἔχουν ὄντως πολλὲς ὦρες διδασκαλίας. Φαντασθεῖτε τὸν ἑαυτὸ σας, νὰ διδάσκει 5 ὦρες καθημερινὰ. Ἁπλᾶ δὲν βγαίνει. Σᾶς διαβεβαιῶ ἐκ πείρας. Μιλᾶμε βέβαια γιὰ τὸν σωστὸ δάσκαλο, ποὺ προετοιμάζεται στὸ σπίτι γιὰ να φτιάξῃ τὸ σχέδιο μαθήματος, ὄχι ὅπως το προδιαγράφουν στὰ ‘σλάϊντ’ τους ἄκαπνοι σύμβουλοι τοῦ ὑπουργείου Παιδείας, ἀλλὰ ὅπως ταιριάζει στήν συγκεκριμένη τάξη, στὰ συγκεκριμένα παιδιὰ, μὲ τίς ἀτομικὲς τους μαθησιακὲς ἱκανότητες, γνώσεις ἤ ἐλλείψεις.

Καὶ νὰ ὑποκαθιστᾷ παράλληλα τὸ σπίτι (αὐτὸ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐντολῆς ‘ὄχι δουλειὰ στὸ σπίτι’), νὰ κάνῃ τὸν (ανύπαρκτο, καὶ μιλᾶμε για 21ο αἰῶνα) ψυχολόγο, κοινωνιολόγο, πάροχο πρώτων βοηθειῶν, ἐπιτηρητὴ, διαιτητὴ καὶ δὲν συμμαζεύεται. Ἔ, μετᾶ τὶς 4 ὦρες εἶσαι μόνιμα βραχνιασμένος! Ἐπὶ πλέον, ὀφείλει νὰ κάνει ‘διαθεματικές’ και ἄλλες μπουρδολογικές ‘προσεγγίσεις᾽ καὶ νὰ ἐφαρμόζει ὅ,τι κατεβάζει ἡ κούτρα κάθε φραγκοσπουδαγμένου νεήλυδα τοῦ ὑπουργείου.

Νὰ κατανοήσω ὅτι ἄλλο ἡ διδακτικὴ ὤρα καὶ ἄλλο ἡ παρουσία στὸ σχολεῖο. Συμφωνῶ, ὅμως ποῦ ἀκριβῶς θά καθήσουν νὰ κάνουν δουλειά; Σὲ ἕνα δωμάτιο στοιβαγμένοι, καμμιὰ δεκαπενταριὰ ἄτομα, γύρω γύρω σάν σὲ ἀρένα, χαρακτηριστικὰ θαμώνων τῆς ὁποίας, σύντομα ἀποκτοὺν; (Ἐν ἔτει δύο χιλιάδες τόσο, κανείς στόν οργανισμὸ σχολικῶν κτιρίων δὲν σκέφθηκε νὰ προβλεφθοῦν τρία – τέσσερα γραφεῖα στά σχέδια; Χωρίς πρακτικά, κόστος ἐπιβάρυνσης τῆς κατασκευῆς).

Παρ᾽ότι συμπαρατάσσομαι (μάλιστα θἄπρεπε νὰ ξεκινήσουν ἀγῶνα οἱ δάσκαλοι τοῦ Δημοτικοῦ πρῶτοι), αὐτό πού μοῦ τήν δίνει εἶναι ὅτι δὲν εἶδα ποτὲ τους να κινητοποιοῦνται ἐνάντια σε ἀθλιους ᾽προοδευτισμούς᾽. Πάμπολλα τὰ παραδείγματα, μερικὰ τῶν ὁποίων παραθέτω.

-Ἡ κατάργηση τῆς ἱστορικῆς ορθογραφίας, ποῦ εἶναι οἱονεὶ ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος. Ὄχι μόνο δὲν ἄντέδρασαν οἱ καθηγητάδες, ἀλλά ἀσμένως τήν ἀποδέχθηκαν. Ἀναρωτιέμαι γιατὶ δὲν πρότειναν κάτι ἀνάλογο καὶ στἀ Ἀγγλικὰ, ἀλλὰ ἀναγκάζουν τὰ παιδιὰ τους νὰ ὑπομένουν ἀγόγγυστα τὴν μάθησή τους γιὰ νὰ πάρουν ᾽προφίσιενσυ᾽,τελειώνοντας το Γυμνάσιο, στήν Ἀγγλική καὶ νὰ παραμείνουν ἐς ἀεὶ αμόρφωτα, στὴν Ελληνική.

-Ἡ ἄνευ ἐρωτήσεων, ἀποδοχὴ τῆς διαθεματικῆς μπουρδολογίας. Πού, στὸ ΦΕΚ 303/2003τΒ όπου εἰσάγεται και γίνεται λόγος για τη διαθεματικότητα, ἀνεπιτυχῶς προπάθησα νὰ διακρίνω στοιχεῖα ὁρισμοῦ καὶ κατανόησής της. Ὡς φαίνεται, οἱ ‘δάσκαλοί’ τῆς διαθεματικότητος κατενόησαν, ἀφοῦ ἐπιχειροῦν, τήν ‘….ισόρροπη κάθετη κατανομή της διδακτέας ύλης και οριζόντια διασύνδεση μέσα από θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες’. Ἐξ οὗ καὶ στὰ μαθήματα τῆς γλώσσας παρεισφρύουν κείμενα οδηγιῶν γιὰ καφετιέρες. Ὑπάρχουν κι ἄλλες πιὸ δύσκολες καὶ μηδέποτε ὁρισθεῖσες ἔννοιες, ὅπως ποιότητα (καὶ αξιολόγησή της στην ἐκπαίδευση), ἀλλά ἄς τὶς ἀφήσουμε ἐπὶ τοῦ παρόντος.

-Τέλος, ἡ περίφημη πολυπολιτισμικότητα, δηλαδὴ ἡ μεταφορὰ μέσω τοῦ σχολείου, ὑπὸ τῶν καθηγητάδων και τὸ μπόλιασμα τῶν παιδιῶν (σὲ ὑπερδοσολογία) μὲ πρότυπα κοινωνιῶν, θρησκειῶν, κοσμοειδώλων και ἐσωτερικῶν φιλοσοφιῶν, χωρῶν πού οἱ ίδιες ἀποδέχονται ὅτι ἔχουν σάν βάση τους τὸν ..Ἑλληνικὸ Πολιτισμό!!! (οὐσιαστικὰ μιλᾶμε για προσπάθεια ἀποδοχῆς, τοῦ ἰσλαμικοῦ πολιτικοθρησκευτικοῦ προτύπου.)

Πῶς λοιπὸν μὲ αὐτὴ τὴν ἀνακολουθία τῶν ᾽καθηγητάδων᾽ θὰ στηρίξῃ κάποιος τὸν ἀγῶνα τους;

Advertisements

Αρέσει σε %d bloggers: