‘Οἱ Τερμῖτες ζοῦν ἀνάμεσά μας: Τὸ ..Φοβόμετρο’

Σκηνὴ 1η : Στὴν Πὰτρα, ἄνεργοι διαδηλώνουν κατὰ τῆς παράνομης λαθρομετανάστευσης. Ἐφορμοῦν καὶ τοὺς συλλαμβάνουν οἱ ὑπάλληλοι τοῦ κ. Δένδια καὶ τούς στέλνουν στὸν Εἰσαγγελέα γιὰ παράβαση τοῦ ν. Ρουπακιώτη (ἀντιρατσιστικὸ & ἀντιξενοφοβικὸ, ὅπως λέγεται καὶ ποὺ ἀποτελεῖ ἐπαναφορὰ τοῦ ἀντίστοιχου νομοσχεδίου Καστανίδη). Ἀντιμετωπίζουν ποινὲς φυλάκισης τοὐλάχιστον 6 μηνῶν καὶ πρόστιμο μέχρι 20000 €.
Ἐρώτημα: ποιὸς Εἰσαγγελέας θὰ βρεθῇ νὰ τοὺς παραπέμψῃ καὶ ποιὸς Δικαστὴς νὰ τοὺς καταδικάσῃ γιὰ μῖσος καὶ ξενοφοβία, ἐπειδὴ διαδηλώνουν ὑπὲρ τῶν Νόμων (Ἑλληνικῶν καὶ ξένων) οἱ ὁποῖοι ἀπαγορεύουν τὴν παράνομη εἴσοδο σὲ χώρα και ὑπὲρ τοῦ …. ΟΗΕ, ποὺ θεωρεῖ τὴν λαθρομετανάστευση καὶ βίαιη ἐποίκιση, ἀπαράγραπτο ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος (βλ.πχ. ἡ Τουρκία στὰ κατεχόμενα);

Σκηνὴ 2η : Στὴν Θράκη, τὰ χωριὰ τῶν μουσουλμάνων πολιτῶν, ἀποφασίζουν νὰ ἀναρτήσουν παντοῦ τὴν τουρκικὴ σημαία (καὶ στὰ δημόσια καταστήματα, σχολεῖα κτλ), ἀφοῦ θεωροῦν ὅτι, ὅλοι ἐκεῖ, ἔχουν τουρκικὴ «ἐθνικὴ ἤ ἐθνοτικὴ καταγωγὴ». Καὶ στὸ ἕξῆς, νὰ μὴν ψάλλουν τὸν Ἑλληνικὸ Ἐθνικὸ Ὕμνο, ὁ ὁποῖος –σὺν τοῖς ἄλλοις ἀναφέρεται καὶ στὸν Θεὸ καί, φυσικά, νὰ μἠν παρελαύνουν τὰ παιδιὰ τους, οὔτε κἄν ὥς φαντάροι, ὑπὸ ἑλληνικὴ σημαία, διὸτι ἐκτὸς τῶν προηγουμένων, τὸ κοντάρι της φέρει καὶ σταυρό, κάτι ποὺ ἀντίκειται στὸν προτεινόμενο νόμο Ρουπακιώτη (ἀφοῦ οἱ ἴδιοι εἷναι μουσουλμάνοι).
Ἐρώτημα : ποιὸς ἀστυνόμος θὰ συλλάβῃ τούς πολῖτες αὐτούς, χωρὶς νὰ διαγείρῃ ‘πάθη’, χωρὶς νὰ θεωρηθῇ παρέμβαση μίσους καὶ χωρὶς νὰ καταστρέψῃ ἀντίστοιχα πράγματα (κοντάρια, σημαῖες, φωτοαντίγραφα (!!!!) ἀποσπασμάτων κορανίου κτλ), ἐξασφαλίζοντας σίγουρη φυλάκιση καὶ ἀπόταξη λόγῳ …. πειθαρχικοῦ Δημοσίων Ὑπαλλήλων;

Σκηνὴ 3η : Ἀπεγνωσμένος πατέρας καταστρέφει τὴν ἐμβολοφόρο συσκευἠ ‘προσομοίωσης᾽, άξὶας 30€ περίπου, που χρησιμοποιεῖ, γιά λόγους τρέχουσας ἔλλειψης πραγματικοῦ, ὁ γενετησιακὰ κατὰ ἀντίστροφο τρόπο, ‘προσανατολισμένος’ γιὸς του.
Ἐρώτημα: ποιὸς Εἰσαγγελέας θὰ βρεθῇ νὰ τὸν παραπέμψῃ καὶ ποιὸς Δικαστὴς νὰ τὸν καταδικάσῃ σὲ φυλάκιση τοὐλάχιστον ἑνὸς ἔτους καὶ πρόστιμο 30000€, ἐπειδή ‘ … προκάλεσε φθορὰ καὶ βλάβη πραγμάτων ποὺ χρησιμοποιοῦνται ἀποκλειστικὰ απὸ τὰ [γενετησιακὰ ἀλλοιῶς προσανατολισμένα] πρόσωπα’ σὐμφωνα μέ τὸν κ. Ρουπακιώτη.

Σκηνὴ 4η : Καθηγητὴς ἀναφέρεται ἀντιτιθέμενος, στὸ Ἰσλάμ, διὸτι τὸ κείμενο σύστασής του –τὸ Ιερὸν Κοράνιον, ἀποτελεῖ πρότυπο ρατσισμοῦ εἰσάγοντας μὲ ὑποτιμητικὸ τρόπο τὴν ἔννοια τοῦ ἀπίστου, τόσο σἐ ήθικὸ ὅσο καὶ σὲ νομοκανονιστικὸ, κυριαρχικὸ και πολιτειακὸ ἐπίπεδο.
Πρόβλεψη: κοινῶς τὴν ἔβαψε.

Φαντασία ἀχαλίνωτη θὰ μοῦ πῆτε· ὄχι, ἀφοῦ καὶ ὁ κ. Ρουπακιώτης θέλει, μὲ τὸ στανιό, να μᾶς μετατρέψῃ σε πολυπολιτισμικὸ χυλὀ, ὅπως ἀπερίφραστα ἀναγράφεται (ἐπὶ λέξει ‘..μετάβαση σὲ πολυπολιτισμικὴ κοινωνία.’) στὴν εἰσηγητικὴ τοῦ ν/σ ἔκθεση. Τὸ ὅτι ξεχνᾶ τὴν νομικὴ, ἔναντι τὴς ὑπουργικῆς, ἰδιότητα, δὲν φαίνεται νὰ τὸν προβληματίζει. Εἰδάλλως θὰ πέταγε στούς πασοκοδημαρίτες και συνασπιστήρια κατάμουτρα το νομοσχέδιο ἀφοῦ ἐκεῖ μέσα ἀναφέρονται τὸ ‘μῖσος καὶ ὁ φόβος’ ὡς πράξεις καταδικαστέες.

Γιατί, δυστυχῶς, δέν ἔχει βρεθῆ πραγματικὸ ἤ νομικό «μισόμετρο» ἤ «φοβόμετρο», αφοῦ αὐτὰ ὡς κατηγορικῆς φύσεως αἰσθηματικὲς μεταβλητές, δὲν ἐπιδέχονται ἀντικειμενικῆς ἄρα νομικῆς μέτρησης, οὔτε περιλαμβάνουν τὸ σημεῖο τοῦ μηδενός ἤ ἰσορροπίας.

Κρῖμα κύριε τέως Πρόεδρε τοῦ ΔΣΑ.

Advertisements

Αρέσει σε %d bloggers: