Περιφέρεια Δυτικῆς Ἑλλάδος ἤ Ὀλυμπίας;

Ἔχουμε καὶ λέμε: Τρία Ὑπουργεῖα (Παιδείας, Τουρισμοῦ, Ἀθλητισμοῦ) καὶ 6 ὑπουργοὺς καὶ ὑφυπουργοὺς νὰ προσπαθοῦν νὰ βροῦν, πρῶτα ἄκρη, ἀπὸ συγχωνεύσεις, ‘δια’χωνεύσεις, μετακινήσεις Υπουργείων, φορέων, γραμματειῶν, ἁρμοδιοτήτων καὶ δὲν συμμαζεύεται καὶ μετὰ νὰ κάνουν καμμία δουλειά, ἀπὸ ὅσες δηλαδὴ τοὺς ἐπιτρέπει τὸ παγκοσμίως πρωτότυπο ὑπουργεῖο μεταρρύθμισης (sic).

Τώρα, γιατὶ πιὸ πρώτα ἦταν χωριστά, μετά, ἐπὶ ΓΑΠ, συγχωνεύθηκαν καὶ πάλι πρόσφατα χώρισαν εἶναι ἕνα μυστήριο, ποὺ μόνο στὸ Ἑλληνικὸ κράτος μπορεῖ νά συμβῇ.

Πολλὲς ἑταιρεῖες καὶ ὀργανισμοί, πραγματικὰ ἀπέδωσαν, ὅταν ἀνασχεδιάσθηκαν οἱ τομεῖς καὶ διευθύνσεις, όταν συγχωνεύθηκαν, τροποποιήθηκαν, ἐγκαταλείφθηκαν ἤ ἐστάλησαν ἀλλοῦ Τμήματα ἤ γραμμὲς παραγωγῆς, πάντα ὅμως μέ βάση ἕνα στρατηγικὸ σχέδιο.

Ὅμως, μὲ πιό στρατηγικὸ σχέδιο διαχειρίζεσαι τὸν Πολιτισμό, τὴν Παιδεία ἤ τὸν Τουρισμὸ. Γιατὶ ἄν πολιτισμὸς εἶναι ἡ σύνολη πνευματική, ἐπιστημονική, καλλιτεχνικὴ παραγωγὴ ἑνὸς ἔθνους, διαχρονικά, ἡ Παιδεία ἀποτελεῖ ὁλκὸ ψυχῆς, ποὺ σκοπὸ ἔχει νά «…ἀποσπάσει τὸ παιδὶ ἀπὸ τὸν στενὸ οἰκογενειακὸ κύκλο, γιὰ νὰ τὸ παραδώσῃ στὴν κοινωνία, ὅπου θὰ πραγματώσῃ τὸν καλύτερό του ἑαυτό» (βλ. Σ. Ράμφου: Κυριακοδρόμιο, εκδόσεις Κέδρος 1985), συμβάλλοντας στὴν ἀνάπτυξη καὶ συμβίωση τοῦ ἔθνους μὲ τὲ ἄλλα. Ἡ δἐ ἐκπαίδευση ἀποτελεῖ τὸ διδασκόμενο, ἀπὸ τὰ ἐντεταλμένα ὄργανα τῆς Πολιτείας, τμῆμα τῆς σύνολης Παιδείας καὶ τῶν ἐθνικῶν καὶ εὐρύτερα ἐπιτευγμάτων Πολιτισμοῦ. Τέλος, Τουρισμὸς δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ προώθηση (καὶ ‘πώληση’ ) τῆς εἰκόνας πολιτισμοῦ καὶ τοπίων τῆς χώρας, στοὺς …. ἄλλους. Ἀπό αὐτὴν τὴν ἄποψη, Παιδεία, Ἐκπαίδευση, Πολιτισμός, Τουρισμὸς, εἶναι συνυφασμένα.

Καὶ ἐνῷ ἔχουμε τὸν πλέον ἀποδεκτὸ πολιτισμὸ, καὶ τὸ δεύτερο, μετὰ τὴν κοκακόλα, διεθνῶς ἀναγνωρίσιμο σῆμα, τοὺς Ὁλυμπιακούς ἀγῶνες (κι’ ὄχι ‘games’), ἐμεῖς ἐξακολουθοῦμε νὰ λειτουργοῦμε μὲ ὅρους ….. greek lover.

Ὁ κόσμος, ὅμως, πλέον θέλει πολλαπλασιαστικὴ ἀπόδοση τῶν χρημάτων τους στὶς διακοπὲς του. Ποὺ θὰ σμιλέψουν θύμησες καὶ θὰ μεταδοθοῦν σὲ ἄλλους. Καὶ ἐμεῖς ἔχουμε ἀσυναγώνιστα ἀνταγωνιστικὰ καὶ ἀποδοτικὰ πλεονεκτήματα: εἰρηνικὸ, φιλικὸ τοπίο καὶ πολιτισμὸ. Ποὺ ἀπαιτοῦν ἄλλη ἀντιμετώπιση ἀπό …… ἐμᾶς, πρῶτα. Φτάνει βέβαια, νὰ μὴν κατατάσσεται Πολιτισμός 4.000 καὶ πλέον, χρόνων, σὲ ἴση βαθμίδα μὲ τὸν souvlaki καὶ τὴν σκέτη παραλία, ποὺ ἀφειδῶς προτάσσουμε διαφημιστικά, στοὺς Ξένους Τουρίστες.

Εἰδικὰ ἡ Δυτικὴ Ἑλλάδα εἶναι ἡ μόνη ποὺ μπορεῖ νὰ συνδυάσῃ καὶ τὰ δύο πλεονεκτήματα ὅλο τὸν χρόνο. Καὶ νὰ δημιουργήσῃ μιὰ τουριστικὴ ἀνθρωποθάλασσα. Ἐκμεταλλευόμενη τὴν Ὀλυμπία δηλαδὴ τὸν θρησκευτικὸ λεγὸμενο τουρισμὸ (ἄς μήν ξεχνᾶμε ὅτι πρὸς τιμὴν τοῦ Ὀλυμπίου Διὸς έγίνοντο οἱ άγῶνες).

Αὐτὸ πρῶτο ἀπὸ ὅλα, ἀπαιτεῖ πολιτικὸ ἀνασχεδιασμὸ τῶν περιοχῶν. Ξεκινῶντας ἀπὸ τὴν μετονομασία σὲ περιφέρεια τῆς Ὀλυμπίας. Πού μέ κέντρο αὐτὴν, θά περιλαμβάνῃ Ἀχαϊα, Ἠλεία, Μεσσηνία. Καὶ κάποια νησιά. Αὐτοὶ δέ ποὺ θὰ ἀποτελοῦν τοὺς ταγοὺς της θὰ πρέπῃ ὑποχρεωτικὰ νὰ μὴν ἔχουν σχέση μὲ τὸ ἀθηνοκεντρικὸ κατεστημένο, κυβέρνηση καὶ κόμματα. Μπὰς καὶ δεῖ ὁ τόπος τῆς- Ὀλυμπίας πλέον, λίγο φῶς. Ἐπ’ αὐτοῦ ὅμως, θὰ ἐπανέλθουμε.

Advertisements

Αρέσει σε %d bloggers: