Archive for Αύγουστος 2013

Ἀκυβέρνητοι;

09/08/2013

Πασχίζουν ὁ Πρωθυπουργὸς κι᾽οἱ σύμβουλοί του, νὰ μᾶς πείσουν ὅτι πραγματικὰ κυβερνᾶνε τὸ πλοῖο τῆς Ἑλλάδος. Μποροῦν ὅμως; Νὰ μᾶς πείσουν ἤ νὰ κυβερνήσουν;

Ἐξηγοῦμαι: κυβερνῶ σημαίνει φροντίζω γιὰ τὸ καλὸ τοῦ κράτους καὶ τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν. Ὄχι κατ᾽ ἀνάγκην τοῦ ἀτομικοῦ καλοῦ. Καλὸ τοῦ Κράτους ὅμως, σημαίνει διατήρηση καὶ συνέχιση τῆς κυριαρχίας του καὶ τῆς ἀσφάλειάς του, σὲ ὁλόκληρη τὴν ἐπικράτειά του, στοὺς στρατηγικοὺς πόρους, στὴν οἰκονομικὴ διαχείριση (& Κεντρικὴ Τράπεζα), στὴν ὕπαρξη ἱκανῆς ἀποτρεπτικῆς ἔνοπλης δύναμης, στὴν Παιδεία καὶ στὴν ίστορικὴ του ἀφήγηση. Στὸν πολιτισμὸ του. Καλὸ τῆς κοινωνίας σημαίνει ἐξασφάλιση τῆς ἱκανότητος διατροφῆς, ἐκπαίδευσης, περίθαλψης καὶ ὑγείας τοῦ νόμιμου πληθυσμοῦ της. Καὶ μόνον.

Μπορεῖ ἡ κυβέρνηση νὰ θεωρηθῇ ὅτι προστατεύει τὴν οἰκονομία, ὅταν δὲν ὑπάρχει ουσιαστικὴ ἑλληνικὴ κεντρικὴ τράπεζα (μὲ ἐκδοτικὸ προνόμιο) καὶ τὰ χρἐη τῶν πτωχευμένων τραπεζῶν τὰ περνᾶ στοὺς φορολογούμενους πολῖτες, ὡς δῆθεν ‘ἀναχρηματοδότηση’;

Ὅταν δέχονται ἀσμένως κάθε μνημονιακή εὐρωζωνικὴ ἠλιθιότητα (καὶ εἶναι πολλὲς , ὅπως πχ τὰ ἀκούρευτα ὁμόλογἀ μας που κρατᾶ ἡ ΕΚΤ, ὁ συνδυασμὸς έσωτερικῆς ὑποτίμησης καὶ δανεισμοῦ ἀποπληρωμῆς χρεῶν, ἡ γενικευμένη λιτότητα, ἡ ἀναβολὴ ἑνοποίησης τραπεζῶν Ευρωζώνης, τὸ δημοκρατικὸ ἔλλειμμα στῆν Εὐρώπη ποῦ προωθεῖ ἡ Γερμανία κτλ). Καὶ πῶς νομίζουν ὅτι θὰ διασφαλιστῇ ἡ διατροφὴ τοῦ πληθυσμοῦ; Μὲ ἐκχώρηση ὅλων τῶν πόρων τῆς χώρας;

Ἕχει δυνατότητα ἄσκησης ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, ὅταν ὅλες οἱ κυβερνήσεις ἀποδέχονται τὴν ἐκχώρηση ἐθνικῆς κυριαρχίας; Καὶ δέχονται γκαουλάϊτερς σὲ κάθε ὑπουργεῖo. Ὅταν δὲν μποροῦν οὔτε μιὰ συμφωνία μὲ τοὺς ἐνεργεειακοὺς παῖκτες (Ρωσσία) νὰ κλείσουν; Χωρὶς ἔστω νὰ διασφαλίσουν τὰ στρατηγικὰ συμφέροντα τῆς Ἑλλάδος (πχ. ΑΟΖ).

Ἄς μήν ἀναφερθοῦμε στἰς ἔνοπλες δυνάμεις καὶ στὴν πλήρη ἀνυπαρξία τὼν ἀμυντικῶν βιομηχανιῶν. Γιατὶ ἡ κυβέρνηση δὲν ξεκαθαρίζει τὴν πολιτικὴ της (ὅπως πχ. ἡ Τουρκία), στὸ θέμα αὐτό; Ὥς χώρα ἔχουμε ἐξαιρετικὰ μυαλὰ μηχανικῶν, ποὺ τὰ προσφέρουμε τζᾶμπα στὶς ἄλλες χῶρες, μὲ τὴν μετανάστευση, ἀφοῦ ξοδέψαμε τὰ μαλλιοκέφαλά μας νὰ τὰ σπουδάσουμε. Ποὺ ὄχι μόνο μποροῦν νὰ προσφέρουν στὴν ἄμυνα, ἀλλὰ καὶ νὰ προχωρήσουμε σὲ ἐξαγωγὲς, ὅπως ἀκριβῶς μιὰ μικρὴ χῶρα δεκαετίες κάνει· τὸ Ἰσραήλ.

Τὸ σύστημα ὑγείας, ἀσφάλισης καὶ περίθαλψης, ἀφοῦ ἡ χώρα κατήντησε σουρωτήρι ἀπὸ τὴν ἀνεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση, ἔφτασε στὸ σημεῖο νὰ ἐξαναγκάζῃ τὸν Ἕλληνα νόμιμο κάτοικο ἤ νὰ πληρώνῃ τὰ σπασμένα γιὰ ὅλους ἤ νὰ μήν ἔχῃ κάλυψη.

Ὅσο γιὰ τὴν Παιδεία, ὅπου δὲν χρειάζονται πολλά λεφτά, ἀλλὰ πολλὰ μυαλὰ, ἡ κυβέρνηση ἀντὶ νὰ ξεκινήσῃ σχεδιάζοντας συνολικὰ καὶ σὲ συνάφεια τὸ δημοτικὸ, μὲ τὸ γυμνάσιο, τὸ Λύκειο, τὴν τεχνικὴ ἐκπαίδευση καὶ τὰ ΑΕΙ, σὲ συνάρτηση μὲ τοὺς τομεῖς τῆς Οἰκονομίας, ξεκίνησε ἀποσπασματικὰ πηδῶντας ἀνεξήγητα ἀπὸ τὸ ἕνα στὸ ἄλλο χωρὶς σύνδεση μὲ τοὺς τελευταίους. Γιὰ νὰ μὴν ἀναφερθοῦμε στὰ πολυπολιτισμικὰ κατάλοιπα τῆς ἀδιόρθωτης ἀριστερᾶς, ποὺ χρόνια τώρα γίνονται ἀποδεκτὰ ὡς θέσφατα νοηματοδότησης, γιᾶ τοὺς μαθητές, ἀπὸ τὴν δεξιά.

Ὅλα αὐτὰ τὰ προφανῆ, εἶναι δυστυχῶς ἐκεῖνα ποὺ μᾶς ἐπαναφέρουν τὸ ἀρχικὸ ἐρώτημα: μπορεῖ πράγματι ἡ κυβέρνηση νὰ κυβερνήσῃ;

Advertisements

Περιφέρεια Δυτικῆς Ἑλλάδος ἤ Ὀλυμπίας –II

02/08/2013

Ἡ πρότασή μας, τῆς προηγουμένης ἑβδομάδος, γιὰ νὰ μετονομασθοῦμε σὲ περιφέρεια Ὀλυμπίας, βρῆκε καὶ υποστηρικτές, ἀλλὰ καὶ ἀρκετοὺς ἐπικριτές. Σὲ κάθε περίπτωση, ὅμως, δὲν ἦτο μιὰ ἁπλῆ ἀλλαγὴ ὀνόματος. Ἀλλὰ ἕνα εὐρύτερο rebranding, δηλαδὴ μιὰ ὀρθὴ διαχείριση τοῦ ….brand, τῆς μάρκας μας, τοῦ στίγματὸς μας. Ἤ ἄν θέλετε, τοῦ τὶ οἱ ἄλλοι σκέφτονται γιὰ ἐμᾶς.

Καὶ ἐμεῖς ἔχουμε τὰ μεγαλύτερα brands παγκοσμίως. Μόνο ποὺ τὰ διαχειρίζονται ἀνίκανοι.

Ἄς δοῦμε, ἐνδεικτικά, κάποια παραδείγματα ἀναζήτησης στὸ google κάποιων ‘brands’:
Cross: 900 ἑκατομμύρια ἀποτελέσματα / λήμματα
Olympic Games: 360 ἑκατομμύρια
Coca-Cola: 160 ἑκατομμύρια
Venice: 100 ἑκατομμύρια
Olympia: 71 ἑκατομμύρια
Greek Crisis: 70 ἑκατομμύρια
Homer: 60 ἑκατομμύρια
Patras: μόλις 7 ἑκατομμύρια

Δὲν μᾶς ἀξίζει, νὰ ἀνέβουμε μιὰ θέση σὲ αὐτὴ τὴν κατάταξη; Φυσικά!. Γιὰ νὰ γίνῃ ὅμως αὐτό, πρέπει νὰ δοῦμε τὶ ὑπάρχει στὰ κεφάλια τῶν ξένων γιὰ ἐμᾶς. Καὶ νὰ διαχειρισθοῦμε τὶς ἐντυπώσεις τους. Νὰ προσφέρουμε, ὥς προϊόν, αὐτὸ ποὺ ἐντυπώνουμε καὶ θέλουν.

Ἔτυχε νὰ παρακολουθήσω, πρίν χρόνια, στὰ Γιάννινα, μιὰ κοινή συναυλία Χατζιδάκη – Θεοδωράκη. Πρῶτος παρουσίασε ἔργα του ὁ Χατζιδάκης. Τὰ χειροκροτήματα μᾶλλον λιγοστὰ. Ὁ κόσμος ἀδημονοῦσε γιὰ τὸν Μίκη (καὶ τἀ ‘ ἀγωνιστικὰ’ τραγούδια του). Μόλις βγῆκε ὁ Μίκης, εἶπε τὸ ἐξῆς καταπληκτικό: «..καταλαβαίνω τὴν ἀδημονία σας. Πρέπει ὅμως νὰ ξέρετε ὅτι ὁ Μᾶνος εἶναι πιὸ Ἀπολλώνιος, ἐγὼ πιὸ Διονυσιακὀς».

Αὐτὸ εἴμαστε· ἕνα μῖγμα. Ἀπόλλωνος καὶ Διονύσου, Σοφίας καὶ βλακείας, πατριωτῶν καὶ προδοτῶν, παγκοσμίου βεληνεκοῦς και περιτειχίσματος τοπικοῦ συνάμα. Πρωτοπόροι τοῦ φωτεινοῦ πνεύματος καὶ ὑπηρἐτες τοῦ σκότους.

Γιὰ καιρὸ συρθήκαμε στὰ δεὐτερα τῶν παραπάνω ἀντιθέσεων. Καιρὸς νὰ ἀνασκουμπωθοῦμε καὶ νὰ ἀναδείξουμε τὰ πρῶτα. Νὰ τὰ προβάλλουμε! Μὲ … δύο λάμδα. Νὰ ἐντυπώσουμε στοὺς ξένους ὅτι εἴμαστε ἡ μοναδικὴ χώρα ποὺ μπορεῖ νὰ τοὺς προσφέρει ἁπλόχερα Ἀπόλλωνα καὶ Διόνυσο σὲ ἕνα μόνιμο διαχρονικὸ περιβᾶλλον. Μόνιμο καὶ διαχρονικό, σημαίνει ὅτι θὰ ἔχουμε, ἐπισκέπτες, ξανὰ καὶ ξανά, αὐτούς καὶ τοὺς φίλους τους καὶ τὰ παιδιὰ τους καὶ τὰ παιδιὰ τῶν παιδιῶν τους. Ὅχι εὐκαιριακά. Καὶ τοῦ χρόνου νὰ φύγουν γιὰ ὅπου βροῦν φθηνώτερα. Γιατὶ αὐτὸ συμβαίνει. Οὶ τουρίστες διπλασσιάζονται στὴν Μεσόγειο καὶ τὸ μερίδιό μας Ὑπο-διπλασσιάζεται !!

Καὶ αὐτὸ γιατὶ δέν ἔχουμε οὔτε κοινὸ στόχο, οὔτε κοινὴ γραμμή κατὰ νοῦ. Ἑπειδὴ δὲν εἴμαστε πιὰ ἔθνος. Μὲ κοινὴ αίσθηση Ἱστορίας. Κοινὴ ἀφήγηση. Ἀλλὰ τσοῦρμο. ‘Φρὀντισαν’ γιἀ αὐτό, δυστυχῶς, οὶ πολιτικοὶ μας σὲ ἀγαστὴ συνεργασία μὲ Ρεπούση-δες καὶ ἄλλους ἀποδομητές. Ὁπότε τὶ νὰ βρῇ ἐδῶ ὁ τουρίστας καὶ νὰ μήν πάῃ στοὺς γείτονες. Εἰτε Τούρκους, ποὺ ὅμως προβάλλουν τὴν Ἀγιὰ-Σοφιά, εἴτε Ιταλούς, ποὺ προβάλλουν τὴν αἰώνια Ρώμη καὶ τὴν …. σύνδεση Δύσης Ἀνατολῆς μέσω τῶν ὑδάτινων δρόμων τῆς Ἀδριατικῆς!!!

Ναὶ καὶ ἐμεῖς, ἀκόμα περιμένουμε ‘ἀνάπτυξη’ ἀπὸ τὸ λιμάνι, ποὺ δὲν ἔχει πιά ἐπισκέπτες (ἀφοῦ πᾶνε μέσῳ Ἐγνατίας) καὶ ὄχι μέσῳ τοῦ λιμανιοῦ τοῦ Κατάκωλου μὲ τὰ ἑκατομμύρια ἐπισκέπτες. Ὅμως, ὁ τουρισμὸς εἶναι κατ᾽ ἀρχὴν θέμα πνεύματος, νοὸς. Ποῦ δὲν ἐνδημεῖ πλέον στοὺς ..ταγούς. Δυστυχῶς!