Ἀκυβέρνητοι;

Πασχίζουν ὁ Πρωθυπουργὸς κι᾽οἱ σύμβουλοί του, νὰ μᾶς πείσουν ὅτι πραγματικὰ κυβερνᾶνε τὸ πλοῖο τῆς Ἑλλάδος. Μποροῦν ὅμως; Νὰ μᾶς πείσουν ἤ νὰ κυβερνήσουν;

Ἐξηγοῦμαι: κυβερνῶ σημαίνει φροντίζω γιὰ τὸ καλὸ τοῦ κράτους καὶ τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν. Ὄχι κατ᾽ ἀνάγκην τοῦ ἀτομικοῦ καλοῦ. Καλὸ τοῦ Κράτους ὅμως, σημαίνει διατήρηση καὶ συνέχιση τῆς κυριαρχίας του καὶ τῆς ἀσφάλειάς του, σὲ ὁλόκληρη τὴν ἐπικράτειά του, στοὺς στρατηγικοὺς πόρους, στὴν οἰκονομικὴ διαχείριση (& Κεντρικὴ Τράπεζα), στὴν ὕπαρξη ἱκανῆς ἀποτρεπτικῆς ἔνοπλης δύναμης, στὴν Παιδεία καὶ στὴν ίστορικὴ του ἀφήγηση. Στὸν πολιτισμὸ του. Καλὸ τῆς κοινωνίας σημαίνει ἐξασφάλιση τῆς ἱκανότητος διατροφῆς, ἐκπαίδευσης, περίθαλψης καὶ ὑγείας τοῦ νόμιμου πληθυσμοῦ της. Καὶ μόνον.

Μπορεῖ ἡ κυβέρνηση νὰ θεωρηθῇ ὅτι προστατεύει τὴν οἰκονομία, ὅταν δὲν ὑπάρχει ουσιαστικὴ ἑλληνικὴ κεντρικὴ τράπεζα (μὲ ἐκδοτικὸ προνόμιο) καὶ τὰ χρἐη τῶν πτωχευμένων τραπεζῶν τὰ περνᾶ στοὺς φορολογούμενους πολῖτες, ὡς δῆθεν ‘ἀναχρηματοδότηση’;

Ὅταν δέχονται ἀσμένως κάθε μνημονιακή εὐρωζωνικὴ ἠλιθιότητα (καὶ εἶναι πολλὲς , ὅπως πχ τὰ ἀκούρευτα ὁμόλογἀ μας που κρατᾶ ἡ ΕΚΤ, ὁ συνδυασμὸς έσωτερικῆς ὑποτίμησης καὶ δανεισμοῦ ἀποπληρωμῆς χρεῶν, ἡ γενικευμένη λιτότητα, ἡ ἀναβολὴ ἑνοποίησης τραπεζῶν Ευρωζώνης, τὸ δημοκρατικὸ ἔλλειμμα στῆν Εὐρώπη ποῦ προωθεῖ ἡ Γερμανία κτλ). Καὶ πῶς νομίζουν ὅτι θὰ διασφαλιστῇ ἡ διατροφὴ τοῦ πληθυσμοῦ; Μὲ ἐκχώρηση ὅλων τῶν πόρων τῆς χώρας;

Ἕχει δυνατότητα ἄσκησης ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, ὅταν ὅλες οἱ κυβερνήσεις ἀποδέχονται τὴν ἐκχώρηση ἐθνικῆς κυριαρχίας; Καὶ δέχονται γκαουλάϊτερς σὲ κάθε ὑπουργεῖo. Ὅταν δὲν μποροῦν οὔτε μιὰ συμφωνία μὲ τοὺς ἐνεργεειακοὺς παῖκτες (Ρωσσία) νὰ κλείσουν; Χωρὶς ἔστω νὰ διασφαλίσουν τὰ στρατηγικὰ συμφέροντα τῆς Ἑλλάδος (πχ. ΑΟΖ).

Ἄς μήν ἀναφερθοῦμε στἰς ἔνοπλες δυνάμεις καὶ στὴν πλήρη ἀνυπαρξία τὼν ἀμυντικῶν βιομηχανιῶν. Γιατὶ ἡ κυβέρνηση δὲν ξεκαθαρίζει τὴν πολιτικὴ της (ὅπως πχ. ἡ Τουρκία), στὸ θέμα αὐτό; Ὥς χώρα ἔχουμε ἐξαιρετικὰ μυαλὰ μηχανικῶν, ποὺ τὰ προσφέρουμε τζᾶμπα στὶς ἄλλες χῶρες, μὲ τὴν μετανάστευση, ἀφοῦ ξοδέψαμε τὰ μαλλιοκέφαλά μας νὰ τὰ σπουδάσουμε. Ποὺ ὄχι μόνο μποροῦν νὰ προσφέρουν στὴν ἄμυνα, ἀλλὰ καὶ νὰ προχωρήσουμε σὲ ἐξαγωγὲς, ὅπως ἀκριβῶς μιὰ μικρὴ χῶρα δεκαετίες κάνει· τὸ Ἰσραήλ.

Τὸ σύστημα ὑγείας, ἀσφάλισης καὶ περίθαλψης, ἀφοῦ ἡ χώρα κατήντησε σουρωτήρι ἀπὸ τὴν ἀνεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση, ἔφτασε στὸ σημεῖο νὰ ἐξαναγκάζῃ τὸν Ἕλληνα νόμιμο κάτοικο ἤ νὰ πληρώνῃ τὰ σπασμένα γιὰ ὅλους ἤ νὰ μήν ἔχῃ κάλυψη.

Ὅσο γιὰ τὴν Παιδεία, ὅπου δὲν χρειάζονται πολλά λεφτά, ἀλλὰ πολλὰ μυαλὰ, ἡ κυβέρνηση ἀντὶ νὰ ξεκινήσῃ σχεδιάζοντας συνολικὰ καὶ σὲ συνάφεια τὸ δημοτικὸ, μὲ τὸ γυμνάσιο, τὸ Λύκειο, τὴν τεχνικὴ ἐκπαίδευση καὶ τὰ ΑΕΙ, σὲ συνάρτηση μὲ τοὺς τομεῖς τῆς Οἰκονομίας, ξεκίνησε ἀποσπασματικὰ πηδῶντας ἀνεξήγητα ἀπὸ τὸ ἕνα στὸ ἄλλο χωρὶς σύνδεση μὲ τοὺς τελευταίους. Γιὰ νὰ μὴν ἀναφερθοῦμε στὰ πολυπολιτισμικὰ κατάλοιπα τῆς ἀδιόρθωτης ἀριστερᾶς, ποὺ χρόνια τώρα γίνονται ἀποδεκτὰ ὡς θέσφατα νοηματοδότησης, γιᾶ τοὺς μαθητές, ἀπὸ τὴν δεξιά.

Ὅλα αὐτὰ τὰ προφανῆ, εἶναι δυστυχῶς ἐκεῖνα ποὺ μᾶς ἐπαναφέρουν τὸ ἀρχικὸ ἐρώτημα: μπορεῖ πράγματι ἡ κυβέρνηση νὰ κυβερνήσῃ;

Advertisements

Αρέσει σε %d bloggers: