Δημοκρατία alla ΝΔ

Βασικὸ συστατικὸ εὐνομούμενου καί- πολύ περισσότερο, δημοκρατικοῦ, κράτους εἶναι τὸ δικαίωμα κάθε πολίτη νὰ ἀναφέρεται στὴν οἱαδήποτε κρατικὴ ὑπηρεσία, δημιουργοῦντος αὐτόματα ὑποχρέωση σὲ αὐτἠν νὰ ἀπαντήσῃ, ἄμεσα, σαφῶς καὶ πλήρως. Χωρὶς φιοριτοῦρες καὶ δικολαβισμοὺς.

Αὐτὸ τὸ δικαίωμα δὲν περιορίζεται, ἐφ’ ὅσον ὁ πολίτης διατηρεῖ τὴν ἰδιότητα τοῦ πολίτη. Ὁ καθείς μπορεῖ νὰ ζητᾶ, ἐρωτᾷ καὶ νὰ ἐλέγχῃ σύμφωνα μὲ τοὺς νόμους. Οἱ ἐλάχιστες περιπτώσεις ἄρνησης παροχῆς στοιχείων, ῥητὰ ἀναφέρονται καὶ ἀφοροῦν θέματα ἐνόπλων δυνάμεων. Ἀκόμα καὶ στὸ μόρφωμα τῆς Ἑλλάδος θεωρητικῶς αὐτὰ ἰσχύουν. Μάλιστα ἔχουν προβλεφθεῖ (ἄρθρο 124 τοῦ ΚτΒ) καὶ σχετικὰ ἐργαλεῖα κοινοβουλευτικοῦ ἐλέγχου, ὰπὀ τοὺς βουλευτὲς: α) oι αναφoρές β) oι ερωτήσεις γ) oι επίκαιρες ερωτήσεις δ) oι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων ε) oι επερωτήσεις, στ) oι επίκαιρες επερωτήσεις και ζ) η σύσταση εξεταστικών επιτροπών. Ἀδιακρίτως χωρὶς περιορισμοὺς δικαιώματος.

Φαὶνεται ὅμως ὁτι ἡ ΝΔ ἔχει ἀλλη γνώμη γιὰ τὴν Δημοκρατία καὶ τὸ δικαίωμα τοῦ ἀναφέρεσθαι. Διὰ τοὺ ὑπουργοῦ Δένδια ἀποφάσισε ὅτι ἔχει ἀπὸλυτο καὶ ἀποκλειστικὸ δικαίωμα ἐπιλεξιμότητος τῶν πολιτῶν (καὶ τῶν βουλευτῶν κατὰ τὰ ἀνωτὲρω) στοὺς ὁποίους ἀπαντᾶ.

Μὲ ἐπιστολὴ του (αρ.πρωτ. 7017/4/16908/ 5῏στὴν Βουλὴ ὁ κ. Δένδιας δηλώνει ὀρθὰ – κοφτὰ ὁτι δὲν ἀπαντᾶ σὲ ἐρωτήσεις Βουλευτῶν τῆς ΧΑ εἴτε διωκομένων ποινικὰ εἲτε μὴ (ἀκόμη καὶ σὲ προγενέστερες τῆς δίωξης), ὄσο ἐκκρεμεῖ ἡ ποινικὴ δίωξη καὶ ὅσο οἱ μὴ διωκόμενοι παραμένουν σὲ αὐτὸ (!!!), διότι αὺτὸ – λέει, «..θὰ ἐρχόταν σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ συνταγματικὰ καὶ κοινοβουλευτικὰ θέσμια» (sic).

Ὅμως οὶ ἀπαντήσεις, ἀκόμη καὶ οἱ ἀρνητικὲς, τῆς Διοίκησης ὀφείλουν νὰ ἀναγράφουν ρητῶς τὶς διατάξεις ποὺ ἐπικαλοῦνται καθὼς καὶ τὶς δυνατὀτητες προσφυγῆς στὴν περίπτωση ἄρνησης. Καὶ ἐπειδὴ, ὡς φαίνεται, ὁ ὑπουργὸς δὲν ἤταν δὲ θέση νὰ παρατάξει τὶς (ἀνύπαρκτες) διατάξεις, νόμισε ὅτι ‘καθάρισε’ μιλῶντας ἀορίστως γιὰ συνταγματικὰ καὶ κοινοβουλευτικὰ ….θέσμια. Ὑπονοῶντας γενικὰ, παραδόσεις, πρότυπα κτλ. Ἀλλὰ, ὅπως εἶναι γνωστὸ, «ἡ ἐσχάτη πλάνη εἶναι χείρων τῆς πρώτης».

Γιατὶ ἄν ἄνοιγε, ὁ συμπαθὴς κ. Ὑπουργὸς, ἔνα λεξικὸ θὰ διάβαζε ὅτι τὸ λῆμμα ‘θέσμιος’ (τέθμιος) δηλώνει τὸν σύμφωνο μὲ τοὺς νόμους, προέρχεται δὲ ἀπὸ τὸ ούσιαστικὸ ‘θεσμός’ (τεθμός) ποὺ σημαίνει ‘νὀμος, κανὼν, διάταξις’. Οὶ δὲ θεσμοθέται ἦσαν οἱ δικαστὲς.

Μἀλιστα Θεσμοὶ ἐκαλοῦντο στὴν Ἀρχαία Ἀθήνα οἱ νόμοι τῶν ἀρχόντων, διότι κάθε διάταξή τους ἄρχιζε μὲ αὐτὴν τὴν λέξη. Πλὴν τῶν τοῦ Σόλωνος τοῦ ὁποίου ἄρχιζαν μὲ τὴν  λέξη‘νόμος’. Καὶ δὲν ἄφηναν ‘παράθυρα’ ἀνοιχτὰ γιὰ, κατὰ τὶς ἀπόψεις τοῦ καθένα, χειρισμούς.

Ἀλλὰ οἱ συνέπειες τῆς ὑπουργικῆς ‘λογικὴς’ εἶναι ἀκόμη χειρότερες. Λχ ἔχουν δικαίωμα ἀναφορᾶς οἱ ποινικὰ διωκόμενοι ἤ–πολύ περισσότερο, οὶ καταδικασθέντες πολῖτες; Δὲν μᾶς διαφωτίζει ἐπ’ αὐτοῦ. ῎Η πρέπει νὰ σταματήσῃ ἡ λειτουργία ὀργανισμῶν, Ὑπηρεσιῶν καὶ ἑταιρειῶν τῶν ὁποίων μέλη διώκονται;

Τὸ λυπηρὸ εἶναι ὅτι ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς ἀπεδέχθη αὐτὴν τὴν λογικὴ. Ποὺ ἄν αὺτὴ δὲν ἀγγίζει τὰ ὅρια τῆς ὁλοκληρωτικῆς αὐθαιρεσίας, τὸτε οὶ λέξεις ἔχουν χάσει τὸ νόημὰ τους.

Advertisements

Αρέσει σε %d bloggers: