Archive for the ‘Οἰκονομία’ Category

«299»

04/04/2014

299 ἀκριβῶς, ἦταν οἱ ἄδειες ποὺ ἀπαιτοῦντο ἀπὸ 199 διαφορετικὲς ὑπηρεσίες, γιὰ νὰ κάνῃ κάποιος μιὰ ἐπένδυση στὴν χώρα, ὅπως τὸ νὰ ἀνοίξῃ ἕνα ἐργοστάσιο.

Ὄχι, ὄχι, δὲν ἀναφέρομαι στὴν Ἑλλάδα. Ἀναφέρομαι στὴν νότιο Κορέα. Καὶ ξέρετε ποιὰ ἐποχή; Τὴν χρυσῆ δεκαετία τοῦ ’90, ποὺ ἄνθιζε ἡ βιομηχανία της καὶ μάλιστα ἡ χώρα ἐκινεῖτο ἀναπτυξιακὰ μὲ ρυθμοὺς ἄνω τοῦ 6% ἐτησίως.

Στὴν Ἑλλάδα ἀνακάλυψαν, ὅσοι ἐξουσιάζουν χωρὶς κἄν νὰ ἔχουν στὴν ζωὴ τους ἐγγράψει πραγματικὴ ἐργασία στὴν πιάτσα,  ὅτι φταῖνε οἱ 30 ἀδειες καὶ ὑπηρεσίες. Καὶ βάλθηκαν νὰ τἰς μειώσουν. Καὶ τὸ ἔκαναν. Χωρὶς νὰ δοῦμε οὔτε μία σοβαρὴ ἐπένδυση μακροχρόνιου ὁρίζοντα, παρ᾽ ὅτι, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἄδειες, μείωσαν καὶ μισθοὺς καὶ τὸ κοινωνικὸ κράτος καὶ τὴν οἰκονομία ὀλάκερη.

Ματαιοπονοῦν ὅσοι νομίζουν ὅτι τὰ ἀναιδῆ fast tracks θὰ ἔφερναν καὶ τὴν πολυαναμενόμενη, ματαίως, ἀπὸ τοῦ θανάτου τοῦ Κυβερνήτου καὶ ἐντεῦθεν, ἐπενδυτικὴ ἄνοιξη. Τὸ μόνο ποὺ ἐβοήθησαν oἱ fast ἀ-νοησίες, εἶναι νὰ πετοῦν γεμᾶτα «παράγοντες» , ἀλλὰ ἄδεια ἀπὸ ἰδέες καὶ συνεπῶς χρῆμα, τὰ ἀεροσκάφη μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Κατὰρ – Ἐμιράτων κτλ.

Σημειωτέον ὅτι ἡ Νότιος Κορέα δὲν ἤταν ἡ μοναδικὴ χώρα μὲ τέτοιο πλαίσιο. Ἄντίστοιχο ὑπῆρχε στὴν Ἰαπωνία καὶ Ταϊβὰν τὴν ἐποχὴ τοῦ Οἰκονομικοῦ «θαύματος» καὶ ὑπάρχει στην σημερινὴ Κίνα τῆς ἁλματώδους ἀναπτύξεως. Ἀντιθέτως, χῶρες τῆς λατινικῆς Ἀμερικῆς καὶ τῆς ὑποσαχάριας Ἀφρικῆς, παρ’ ὅτι ἐξαφάνισαν πρακτικὰ τὸ κανονιστικὸ τους πλαίσιο, δὲν γνώρισαν καμμία ἀνάπτυξη.

Αὐτὸ σημαίνει ὅτι κάτι ἄλλο διέβλεπαν οἱ ἐπενδυτὲς στὴν πρώτη περίπτωση καὶ ὑπέμεναν εἴτε νομότυπα εἴτε μὲ λαδάκι, τὴν σταδιακὴ συμπλήρωση τοῦ φακέλλου ἀδειῶν. Κάτι ποὺ ἐμεῖς, προφανῶς, δὲν τὸ διαθέτουμε.

Καὶ δὲν πρόκειται γιὰ χρήματα ἤ ἀρπαχτὲς. Ἀκόμη καὶ τὸ φιλέττο τῶν φιλέττων τῆς χώρας, τὸ «Ἑλληνικὸ», πήγε ἄπατο. Ἡ ἀπόλυτη ξεφτίλα τῶν 60€ ἀνὰ τ.μ. καὶ πρακτικὰ κανεὶς ἐπενδυτὴς. Μὰ φέτες νὰ τὸ ἔκοβαν καὶ τὸ πουλοῦσαν οἱ ἀνεκδιήγητοι ταγοί, περισσότερα θὰ ἔβγαζαν. (Πἐρα ὰπὸ τὸ ὅτι δὲν καταργεῖς ποτὲ ἕνα ἀεροδρόμιο, ἔστω κι’ ἄν γιὰ λόγους σὐμβασης ἔχεις ὑπογράψει μὲ τοὺς γερμανοὺς, ὅτι δὲν θὰ λειτουργήσῃ ἄλλο σὲ ἀκτίνα 100χμ. Ἁπλούστατα ὅσο χρόνο ἔχεις συμφωνήσει δὲν τὀ  λειτουργεῖς ὡς τέτοιο, μετὰ Ναί. Καὶ κατὰ τὴν μή λειτουργία του, ἐγκαθιστᾶς συνδυαστικά, σχολὴ πιλότων Πολιτικῆς ἀεροπορίας, ερευνητικὰ καὶ μὴ, έργαστήρια ἀεροναυπηγικῆς, μηχανῶν καύσης καὶ αὐτοκινήτου τοῦ Πολυτεχνείου, πίστα δοκιμῶν, συλλόγους ἀεροπλοϊας, μοντελλισμοῦ, ἀεροδρόμιο μικρῶν ἀεροσκαφῶν καὶ ὑδροπλάνων σε συνδυασμὸ μὲ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ καὶ ἐπισκευαστικὴ βάση).

Αὐτὸ ποὺ δὲν διαβλέπουν οἱ ἐπενδυτὲς στὴν Ἑλλάδα, εἶναι δύο σημεῖα: πραγματικὸ δίκαιο συμφωνιῶν (σχέσεων δηλαδὴ κράτους – πολιτῶν) καὶ ὕπαρξη ἰδεῶν δηλαδὴ ἐκπαίδευσης, Γιατὶ τὸ χρῆμα δὲν εἶναι παρὰ ἡ οἰκονομικὴ ἔκφραση τῶν ἰδεῶν καὶ μέτρο τῶν κοινωνικῶν σχέσεων σὲ μιὰ χώρα. Συνεπῶς καὶ δωρεὰν νὰ τὰ παραχωρούσαμε, οὐδεὶς ἐπρόκειτο νὰ ἔλθῃ.

Καὶ ἐπειδὴ δὲν πιστεύω ὅτι εἶναι στοκαρία ὁλοι αὐτοὶ, οἱ δῆθεν ταγοί, τὸ τί εἶναι πραγματικὰ, εἶναι τό ἐπίφοβο.

Advertisements

«Ὁμοιότητες»

07/02/2014

Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον Κυβέρνηση (ΝΔ) – Συγκυβέρνηση (Πασοκ & τέως Δημαρ) καὶ Ἀξιωματικὴ Ἀντιπολίτευση λειτουργοῦν σήμερα, διαφέρει σὲ τίποτε ἀπὸ τὴν προηγούμενη Παπαδήμου – Σαμαρᾶ – Καρατζαφέρη ἤ καὶ τὴν παλαιότερη ΓΑΠ – Καρατζαφέρη μὲ τὴν ἀντίστοιχη ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση;

Ἄν τὸ καλοσκεφθοῦμε λειτουργοῦν παρόμοια. Μπορεῖ νὰ διαφέρουν λίγο οἱ σημερινοὶ σὲ κάποια διαχείριση, ἀλλὰ τίποτε περισσότερο. Τίποτε ποιοτικὰ διάφορο, τίποτε ποὺ νὰ στοχεύει στὶς αἰτίες τῆς κρίσης.

Καὶ οἱ αἰτίες εἶναι – κάτι ποὺ ἀναγνωρίζουν ὅλοι, οἱ ἑξῆς:
1.Ἕνα κακοσχεδιασμένο στὴν σύλληψη, ἐκτέλεση καὶ ἐφαρμογὴ νόμισμα, τὸ εὐρώ. Ποὺ σχεδιάσθηκε ἀπό Γάλλους καὶ Γερμανοὺς μὲ τὴν ἀνομολόγητη ἐλπίδα νὰ ἐλέγχουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον (δίνοντας διαφορετικὴ ἐρμηνεία, ὁ καθεὶς πρὸς ὄφελός του, στὴν ἔννοια ἐλέγχου). Δὲν εἶχε οὔτε ἔχει κανένα ἀπὸ τὰ δομικὰ χαρακτηριστικὰ ἑνὸς νομίσματος. Πολὺ δὲ λιγώτερο, ἑνὸς κοινοῦ νομίσματος. Μὲ ἀνυπαρξία τῶν βασικῶν πυλώνων ἑνὸς κοινοῦ νομίσματος· τὴν μὴ ἀνακύκλωση πλεονασμάτων στὴν ευρωζώνη, τὴν ἀνυπαρξία μηχανισμῶν διαχείρισης ἐλλειμμάτων καὶ ἐπενδύσεων, τὴν μὲ διαφορετικὰ ἐπιτόκια χρηματοδότηση ἐπιχειρήσεων κέντρου, περιφέρειας. Σὲ συνδυασμὸ μάλιστα μὲ τὴν ἰδία, ἀπὸ τὸν 19ο αἰ. οἰκονομικὴ πολιτικὴ τῆς Γερμανίας, ἡ κρίση ἦταν λογικὸ έπακόλουθο. Καὶ δὲν ἔχει σχέση μὲ μίζες, διαρθρωτικὲς στρεβλώσεις καὶ λοιπὰ ἐνοχικά.

Αὐτὸ τὸ ἀναγνωρίζουν οἱ πάντες. Πλήν τῶν ἀνωτέρω δικῶν μας πολιτικῶν. Καὶ δὲν πράττουν τίποτε ἐπ’ αὐτοῦ. Προφανῶς γιὰ νὰ μὴν στεναχωρἠσουν πάτρωνες. Ὅμως ἔτσι δὲν βάφονται αὐγὰ.

2. Ἡ ἄκριτη παγκοσμιοποίηση τῆς ΕΕ. Κάθε νόμισμα προϋποθέτει ἐσωτερικὴ παραγωγὴ καὶ ἀπορρόφησή της. Αὺτὸ ὄχι μόνο δὲν ἴσχυσε στην ΕΕ, ἀλλὰ ἀσμένως, ὅλοι οἱ ἡγέτες της, ἀπεδέχθησαν τὴν παγκοσμιοποίηση καὶ τὴν κατάργηση δασμολογικῶν φραγμῶν, διακινήσεων κεφαλαίων καὶ τοῦ προτιμησιακοῦ καθεστῶτος τῶν κοινοτικῶν προϊόντων. Σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ‘βαρύτητα’ κάθε κράτους μέλους ὁδηγηθήκαμε σὲ Ἕνωση ὄχι ἰσότιμων κρατῶν – μελῶν, ἀλλὰ σὲ ἑνώσεις  ὁμόκεντρων κύκλων μελῶν, μὲ ἴδιο συμφέρον καὶ μὲ ἐκχώρηση κυριαρχίας σὲ μὴ νομιμοποιημένα ὄργανα, ὅπως ἡ βρυξελλιώτικη εὐρωκρατία, πρόεδρος, κομισιόν καὶ ἄλλα. Σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἰδία, ἀπὸ τὸν 19ο αἰ. οἰκονομικὴ πολιτικὴ τῆς Γερμανίας

Μήπως μπορεῖτε νὰ διακρίνετε κάποια ποιοτικὴ διαφοροποίηση τῶν ἀνωτέρω πολιτικῶν μας;

3.Τὸ παρασιτικὸ μοντέλο ‘πράσινης’ οἰκονομίας (λέμε τώρα), ποὺ εἰσήγαγε σταδιακὰ ὁ Ἀντρέας, ἐπιτάχυνε ἡ Σημιτικὴ λαίλαπα καὶ συνέχισε ἡ γαλάζια ἐκδοχὴ του. Τό πρόβλημα μὲ αὐτὸ τὸ μοντέλο εἶναι ὅτι προϋπέθετε τὴν ἀποσάθρωση τῶν ἀξιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ὅπως μπολιάστηκε ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία. Γιὰ νὰ ἐπιτευχθῇ αὐτό, ἔπρεπε νὰ παραμεριστοῦν οἱ ὀργανικὲς συνάψεις τῶν Ἑλλήνων μὲ τὴν Ἱστορία τους, τὴν γλῶσσα, τὴν μεταφυσικὴ, τὴν ἠθική, τὴν ἐπιστήμη, τὴν ἐργασία ὥς κοινωνικὴ αὐταξία, μὲ ἄλλα λόγια τὴν σύνολη Παιδεία τους.

Σὲ αὐτὸ ‘διέπρεψαν’, ἐκτὸς τῶν πολιτικῶν  ἀνωτέρω, ἰδιαίτερα οἱ  ΓΑΠ, Σημίτης καὶ μεγάλα τμήματα τῆς δῆθεν Ἀριστερᾶς. Μὲ ἀπέχθεια σὲ κάθε τι ῾Ελληνικό. Βλέπετε κάποια διαφορὰ;

Ἀποτέλεσμα, ἕνας λαὸς νὰ ὁδηγῆται ἀπὸ ἀνερμάτιστους ἡγέτες, σὲ καταστροφικὲς πορεῖες. Χωρὶς πυξίδα καὶ χωρὶς ὅραμα. Τὸ τελευταῖο, τὸ Ὀραμα δηλαδή, θέτει ὥς προϋπόθεση πάντων, ἀκὸμη καὶ ἡ μικρότερη ἐπιχείρηση. Πλήν τῶν πολιτικῶν μας. Καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ ἔσχατη ὁμοιότης καὶ ἡ ἔσχατη πλάνη. Δυστυχῶς.

«ΚΕΠΕ, Ἔρευνα καὶ … Πολιτική»

31/01/2014

Πρόσφατα τὸ Κέντρο Προγραμματισμοῦ καὶ Οἰκονομικῶν Ἐρευνῶν (πῶς ἀπὸ ΚΟΕ κατέληξε σὲ ΚΕΠΕ εἶναι μυστήριο) έπικρίθηκε, γιατὶ στὸ μηνιαῖο δελτίο ‘Ἑλληνικὴ Οίκονομία’ ποὺ ἐκδίδει, ὑπῆρχε (σὲ ἄρθρο τοῦ κ. Ι.Χολέζα) πρόταση κατάργησης κατωτάτου μισθοῦ γιὰ νέους κάτω τῶν 29 ἐτῶν.

Τὶς ἐπικρίσεις προσπάθησε νὰ παρακάμψῃ ὁ Πρόεδρὸς του, κ. Ν.Φίλιππας, περίπου μουρμουρίζοντας ὅτι ὁ ἐρευνητὴς ἐξέφραζε τὴν δικὴ του γνὠμη καὶ ὅτι ἡ ἀκαδημαϊκότητα ἐπιβάλλει τὴν μὴ παρἐμβαση (κάτι ποὺ φέρνει ‘στὴν ὑπεράσπιση τοῦ δικαιώματος γνώμης μέχρι θανάτου’, ὡς ἔλεγε ὁ Βολταῖρος) καὶ ἄλλα τέτοια.

Καὶ ὡς συνήθως ἡ ἀλήθεια συσκοτίσθηκε. Πλήρως καὶ νὰ γιατί:
Κατ’ ἀρχὰς τὸ ΚΕΠΕ δημιουργήθηκε ἀπὸ τόν Καραμανλῆ (τὸν θεῖο) μὲ πρόταση Ζολώτα καὶ σὰν πρῶτο διευθυντὴ εἶχε τὸν ..Ἀντρέα!! (ὑπαγόμενο σήμερα στὸ Ὑπουργεῖο Ἀνάπτυξης) μὲ σκοπὸ διερεύνηση τῶν Ἑλληνικῶν οικονομικῶν στοιχείων, κατάρτιση προγραμμάτων καὶ σχεδίων ἀνάπτυξης, τὴν παρακολούθηση τῆς τρέχουσας οικ. συγκυρίας καὶ τὴν ὑποβολὴ προτάσεων πολιτικῆς.

Ἐπιπλέον δὲν εἶναι ἀκαδημαϊκὸ ἐρευνητικὸ κέντρο, ἡ Διοίκησή του διορίζεται ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση καὶ ἀλλάζει μὲ τὶς κυβερνήσεις. Δὲν ἐκδίδει ‘ἐπιστημονικὰ’ περιοδικά, ὅπως φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι δὲν ἀποτελοῦν journals, δὲν ἔχει Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ Κριτῶν οὔτε ἔχει τοὺς ἀντίστοιχους δεῖκτες. Οὔτε τὰ standards ethics τῆς ἀκαδημαϊκότητος. Οὔτε ἄλλωστε ἰσχυρίζεται κάτι τέτοιο.

Τὸ ἴδιο τὸ ἄρθρο, ὅπου πιό πρίν ἔχει προλογίσει ὁ ἁρμόδιος ὑφυπουργὸς κ. Μυταράκης, φέρνει ἔντονα πρὸς τὰ μνημόνια καὶ τὰ περιτυλίγματα ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ καθεστωτικὸς καὶ κυβερνητικὸς λόγος. Μὲ τίτλο ‘Δράσεις γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας’ καὶ περιεχόμενο ποὺ θυμίζει  προγράμματα ΟΑΕΔ, χωρὶς καμμία βιβλιογραφικὴ ἀναφορὰ, παρατάσσει σκέτα, ὑποδείξεις πολιτικῆς. Καὶ τὸ ἐπίμαχο: «κατάργηση του κατώτατου µισθού για νέους έως ένα έτος από την πρόσληψή τους, ώστε να δίνεται ισχυρό κίνητρο στην επιχείρηση να τον/την  (sic) προσλάβει και να κρίνει την καταλληλότητα του/της (πάλι sic) (βασικές και µη γνώσεις και δεξιότητες) …».

Φυσικὰ δὲν δείχνει νὰ ἀντιλαμβάνεται ὁ ἀρθρογράφος (ὁ ὁποῖος πέρασε καὶ ἀπὸ ἄλλο ὄργανο πολιτικῆς, τὀ Ἰνστιτοῦτο Ἐργασίας τῆς ΓΣΕΕ) τὶς ἐπιπτώσεις τῶν ὅσων λέει. Καὶ αὐτὸ δὲν ἔχει τόσο σχέση μὲ τοὺς μισθούς, ὅσο στὸ ὄτι δὲν μετρᾶ τὴν ἐπίπτωση τῆς μετατροπῆς μιᾶς ἐνοχικῆς σχέσης, ὅπως εἶναι ἀκόμη καὶ στὸ νεωτερικό ὑπόδειγμα, ἡ σχέση Ἐργοδότη – Ἐργαζομένου, σὲ ἐμπράγματη, ὅπως ἦταν στὸ προνεωτερικό ὑπόδειγμα.

Γιατὶ αὐτὸ ἀκριβῶς ὑποδεικνύουν τὰ ὄσα γράφει. Δὲν χρειάζονται ἄλλωστε καὶ διδακτορικὰ οίκονομικῆς γιὰ νὰ προβλέψῃ κανείς, ὅτι ἡ κατάληξη τέτοιων προτάσεων, χωρὶς τὴν ἐπιστημονικὴ βάσανο τῶν ἐπιπτώσεων, εἶναι τὸ … ρολάρισμα. Ἡ ἀνακύκλωση δωρεὰν ἀνθρώπινων πόρων (ἄλλη βλακώδης λέξη). Ὅπως γίνεται καὶ μὲ τὴν πρακτικὴ ἄσκηση τῶν φοιτητῶν.  Θὰ ἦταν ἰδιαίτερα ἀνόητοι έπιχειρηματικὰ  καὶ ‘ἀντιπαραγωγικοὶ’ οἱ ἐργοδότες, νὰ μὴν τὸ ἐκμεταλλευθοῦν. Αὐτὸ ἄλλωστε σημαίνει ἡ «ἐλαχιστοποίηση κόστους»

Δὲν θὰ εἴχαμε ἀσχοληθῆ μὲ τὸ ἄρθρο, ἄν δὲν μὰς ἐνοχλοῦσε ἡ παράταιρη χρήση τοῦ ὅριυ «ἀκαδημαϊκότητα». δηλαδὴ Πανεπιστήμιο καὶ ἡ παραμόρφωση στὸ τὶ εἶναι ΚΕΠΕ (καὶ τὰ ἄρθρα του πολιτικῆς) καὶ κυρίως στό τὶ δὲν εἶναι. Συνεπῶς ὁ πρόεδρος τοῦ ΚΕΠΕ μᾶλλον δὲν τὰ εἶπε καὶ τὀσο καλὰ. Καὶ δικαίως οἱ δημοσιογρἀφοι μίλησαν διαισθητικά, γιὰ ἄρθρο – λαγό τῆς Κυβέρνησης.

‘Ἀνεμοδαρμένα Νούμερα’

06/12/2013

Μᾶς λέει ἀνερυθρίαστα ἡ ἐδῶ ἐκπρόσωπος τῆς τρόϊκας ἡ Ἑλληνικὴ κυβέρνηση, ὅτι ἐχουμε πρωτογενὲς πλεόνασμα κάποιων ἐκατοντάδων ἑκατομμυρίων. Ἡ μαύρη φυσικὰ ἀλήθεια εἶναι ὅτι θὰ θέλανε νὰ ἔχουμε πλεόνασμα, πλὴν ὅμως μᾶς προέκυψε μόλις 6 δις ἔλλειμμα!!!.

Μὴν τὰ λέει αὐτὰ κάποιος ἀμετανόητος ‘ἀντικυβερνητικὸς’; Ναί, ἄν θεωρηθῇ ἀντικυβερνητικὴ ἡ …. κυβέρνηση, μὲ τοὐς δικοὺς της λογαριασμούς. Μιὰ μαύρη τρύπα ποὺ θὰ ἀποτελειώσῃ σύντομα τὴν οίκονομία. Ὅσο γιὰ τὴν προβλεπόμενη ἀνάπτυξη τῷ 2013, ἁπλούστατα ἔχουμε -4%, δηλαδὴ ὕφεση. Ἔ, λένε οὶ ἐγχώριοι τροϊκανοὶ καὶ τὰ παπαγαλάκια τους, δὲν ἔγινε καὶ τίποτε, θὰ ποῦμε ὅτι οὶ …προβολὲς μας, ἀφοροῦν πρόβλεψη γιὰ τὸ ’14 καὶ μάλιστα στὸ ἕν δέκατον (0,4%)

Ἡ ἀξία τῶν προβολῶν τους δὲν ἀξίζει κἄν τὸ χαρτὶ στὸ ὁποῖο τυπώνονται. Ὅπως συνἐβη καὶ τῷ 2012, ποὺ προέβλεπαν ..ἀνάπτυξη κοντὰ 3%.  Ἀποτέλεσμα -6.4% (ὕφεση ἤ -7.1% σὲ τιμὲς ἀγορᾶς). Ἔχουν μιὰ, ἄς ποῦμε φυσικὴ, τἀση οἱ ἄνθρωποι, νὰ μὴν ἄντιλαμβάνονται μεγάλους ἀριθμοὺς εὔκολα, τοὺς δὲ μικροὺς νὰ τοὺς θεωροῦν άμελητέες ποσότητες• «ντἄξη, καὶ τὶ ἔγινε γιὰ λίγο πάνω ἤ κάτω;» θὰ πῇ κάποιος. Κατανοητὸν, πῶς θὰ σᾶς φαινόταν ὅμως ἄν σᾶς ἔλεγε κάποιος ὅτι κάθε μονάδα κάτω ‘ἀστοχίας’ εἶναι κοντὰ 2 δις;

Ἄν συνυπολογισθῇ καὶ ἡ συρρίκνωση ὄχι μόνο τῶν εἰσοδημάτων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀσφαλίσεων, τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἐφιαλτικό. Εἰδικὰ γιὰ τὶς τελευταῖες, ἀπεκαλύφθη ὅτι μέχρι τὸ 2060 οἱ συντάξεις θὰ ἀποτελοῦν σταθερὸ ποσοστὸ τοῦ ΑΕΠ !!!!!. Δεδομένης μάλιστα τῆς δημογραφικῆς ἀποψίλωσης ἀπὸ νέους, καὶ τῆς ἀδυναμίας αὔξησης τοῦ ΑΕΠ, οὶ συντάξεις θὰ εἶναι σὲ ἐλεύθερη πτώση κοντὰ καὶ κάτω ἀπὸ τὰ 380 εὐρὼ. Μὲ ἁπλὴ ὑπουργικὴ ἀπόφαση. Γι’ αὐτὸ καὶ ἔχουν βαλθῆ κυβέρνηση καὶ παπαγαλάκια νὰ ὠθήσουν ἀρκετὸ κόσμο σὲ σύνταξη.

Τὴν δικαιολογία τὴν ἔχουν φυσικὰ ἕτοιμη. Φταῖνε οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι, φταῖνε οὶ συντάξεις μαϊμοῦδες κτλ. Ἄν ὅμως κάνετε ἕναν ἁπλὸ ὑπολογισμὸ γιὰ τὰ πόσα χάσαμε, δὲν θὰ εἶναι πάνω ἀπὸ λίγα δὶς συνολικὰ γιὰ τὰ τελευταῖα δέκα χρόνια, ἀπὸ τότε ποὺ μπήκαμε στὸ ἀλήστου μνήμης εὐρώ. Δὲν εἶναι ἀμελητέο πλὴν ὅμως ἔναντι τῶν 360 δις χρέους, εἶναι ἀμελητέο. Γιατὶ δὲν εἶναι ὁ κύριος λόγος ποὺ φτάσαμε ὥς ἐδῶ.

Ἄν στὰ ἀνωτέρω προστεθοῦν κομπασμοὶ γιὰ ἐπενδύσεις ποὺ δὲν ἔρχονται, ἔργα δρόμων ποὺ ξεκινᾶνε καὶ σταματᾶνε μόλις φύγουν οἱ κάμερες, ἡ ὁλοένα καὶ διογκούμενη μετανάστευση νέων ἐπιστημόνων, ἡ ἐκρηκτικὴ ἀνεργία νέων ποὺ δὲν θὰ μειωθῇ, ὅσο καὶ νὰ τὴν ξορκίζῃ ὁ κ. Ι. Βρούτσης, ἔ τότε τὸ μῖγμα εἶναι κυριολεκτικὰ ἐπικίνδυνο.

Καὶ ὄχι μόνο δὲν βγαίνει κανεὶς νὰ ψελίσῃ ἕνα συγγνώμη καὶ νὰ στείλῃ στὸν ἀγύριστο αὐτὲς τὶς αὐτοτροφοδοτούμενες προσδοκίες καὶ τὶς ἐξ αὐτῶν πολιτικὲς, ἀλλὰ ἀντὶθετα συνεχίζουν τὶς ἴδιες, κάνοντας τοὺς μουγγοὺς σὲ κάθε εὐρωπαϊκὴ συνάθροιση. Πολιτικὲς ποὺ ὁδηγοῦν τὴν ΕΕ σὲ διάλυση.

Καὶ σὰν τὸν Χήθκλιφ, τὸν κεντρικὸ χαρακτῆρα τοῦ ἔργου «Ἀνεμοδαρμένα Ὕψη» τῆς Αἰμιλίας Μπροντέ, οὶ συνθῆκες τῆς μνημονιακῆς ζωῆς συνετέλεσαν στὸ νὰ ἀπωθήσουν καὶ νὰ ἐξουδετερώσουν κάθε ψυχικὴ ἀρετή καὶ νὰ μεταβάλλουν σὲ στεγνὰ ὑποκείμενα, μὲ αὶσθήματα, λὲς, κακότητας καὶ ἐκδίκησης, τοὺς πολιτικοὺς μας. Κρῖμα.

‘321: Ἕνα νούμερο γιὰ κάτι …νούμερα’

29/11/2013

Γιὰ τὴν ἀκρίβεια 321 δις € στρογγυλεμένα ἤ 169% τοῦ Α.Ε.Π. εἶναι τὸ χρέος τῆς Ἑλλάδος ΣΗΜΕΡΑ (6ος 2013). Πόσο ἦταν τὸ 2009; 129% τοῦ ΑΕΠ.

Μὲ ἄλλα λόγια, παρὰ τὸ ἄγριο κούρεμα μισθῶν καὶ συντάξεων (‘ἐπιστημονικὰ’ καὶ σεμνὰ τὸ λένε ‘ἐσωτερικὴ ὑποτίμηση’), τὴν αφαίμαξη κάθε οἰκονομικῆς ἰκμάδος τοῦ κόσμου, καὶ παρὰ τὸν δανεισμὸ, οἱ κυβερνῶντες τῆς Τρὀϊκας καὶ οἱ ἐδῶ ἐκπρόσωποὶ τους, ποὺ παριστάνουν τὴν Ἑλληνικὴ δῆθεν κυβέρνηση, ὄχι μόνο δὲν μείωσαν τὸ χρέος, ἀλλὰ τὸ ἐκτίναξαν σὲ  ὕψη δυσθεώρητα, ποὺ δὲν ὑπάρχει περίπτωση νὰ ἐξυπηρετηθῇ.

Δικαιολογημένα θὰ ρωτήσῃ κάποιος: καὶ ποὺ πήγαν τόσα δάνεια ποὺ φορτωθήκαμε ἀπὸ τὸ 2009; Μὰ φυσικὰ στοὺς δανειστὲς. Προσέξτε ὁμως: τὰ λεφτὰ πλέον τὰ χρωστᾶμε σὲ κράτη καὶ ὄχι σὲ ἰδιῶτες. Τὶ θέλω νὰ πῶ με`αὐτό;  Ὅτι οἱ Τροϊκανοὶ κατάφεραν νὰ δώσουν ζεστὰ λεφτὰ στὶς χρεωκοπημένες τράπεζές τους καὶ ἐπιπλέον μὲ τό κόλπο τοῦ μὴ ἀπ‘ εὐθείας δανεισμοῦ, αὐτὲς νὰ δανείζονται μὲ μηδαμινὰ ἐπιτόκια καὶ μὲ τὴν σειρὰ τους ἐμᾶς νὰ μᾶς δανείζουν μὲ ὑπέρογκα ποσοστὰ, δῆθεν γιὰ νὰ μᾶς σώσουν.  Καταβαραθρώνοντας κάθε πιθανότητα ἀνάκαμψης.

Γιὰ νὰ γίνῃ κατανοητὸ τὸ ψεύδος σχετικὰ μὲ τὸ ἀντίστοιχο χρέος μας τῷ 2009, ἀπὸ 105 δις δάνειο, μὲ μόνο τὸ 8% κάλυψε ὅλο τὸ ἔλλειμμα, τὸ 80% πῆγε γιὰ ἀποπληρωμὴ παλαιῶν δανείων, ἀναχρηματοδότηση ἄλλων, καὶ τὰ ὑπόλοια ρίχτηκαν στὴν στήριξη τῆς οἰκονομίας καὶ μεταξύ αυτῶν κάποια πῆγαν ὥς ἐθνικὴ συμμετοχὴ στὰ προγράμματα. Μῦθος ἡ κατασπατάληση δῆθεν ἀπὸ τὸν Καραμανλῆ. Γεγονὸς ἐπίσης εἶναι ὅτι σὲ κάθε δάνειο σημαντικὸ εἶναι νὰ μένῃ καὶ ‘διάφορο’, δηλαδὴ πέραν τῶν ὑποχρεώσεων ποὺ ἐξοφλεῖς νὰ μένῃ ἕνα ποσὸ ποὺ νὰ ρίχνεται στὴν ἐσωτερικῆ οἰκονομία. Δηλαδὴ τὰ δάνεια γιὰ νὰ συμφέρουν πρέπει ἡ χρήση τους νὰ ἀποδίδῃ περισσότερα ἀπὸ ὄσο τὸ κόστος τους. Κάτι ποὺ ἔκανε ὁ Καραμανλῆς.

Αὐτὸ ποὺ ξέρει καὶ ὁ πιὸ ταπεινὸς καφετζῆς, οἱ τροϊκανοὶ καὶ τὰ ἐδῶντοκτοράτα παραπαίδια τους δὲν τὸ γνώριζαν; Φυσικὰ. Ἁπλῶς τοὺς ἐνδιέφεραν ξεκάθαρα τὰ ἑξῆς:

-Νὰ ἐνυσχυθοῦν οἱ χρεωκοπημένες Τράπεζὲς τους, ποὺ συναίνεσαν στὴν ἄφρονα πολιτικὴ τῆς Γερμανίας γιὰ τὴν πιστωτικὴ ἐπέκταση τοῦ Νότου, ὥστε νὰ σωρρεύσῃ  πλεονάσματα ἡ ἴδια, εἰς βάρος φυσικὰ καὶ τῶν διεθνῶν ἰσορροπιῶν. Αὐτὸ ἔγινε.

-Νὰ λεηλατηθοῦν πλουτοπαραγωγικὲς πηγὲς τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ τοὺς δανειστὲς, κυρίως τὴν Γερμανία. Σὲ αὐτὲς συμπεριλαμβάνονται καὶ τὰ φιλέτα τῆς γῆς καὶ οἰκοδομῶν, καθὼς καὶ οἱ ἀποταμιεύσεις τῶν Ἑλλήνων. Ἄρχισε καὶ θὰ ὁλοκληρωθῇ, ἐκτὸς ἀπροότου, στὴν ἑπομένη τριετία, ποὺ πρέπει ἐμεῖς νὰ βροῦμε μιὰ 50άρα δις (χρηματοδοτικὸ κενὸ, ὅπως εὐφημιστικὰ λέγεται τὸ ἔλλειμμα λεφτῶν καὶ μυαλῶν)

-Νὰ μετατραπῇ ἡ Ἑλλάδα, ἀπὸ χώρα σὲ χῶρο, μὲ τὴν προπτικὴ ἀκόμη καὶ ἐμφύτευσης  ἤ  μετακίνσης  ἀλλοδαπῶν κοινοτήτων (ἀκόμη καὶ ἀνεπιθύμητων ἀπὸ πχ Γερμανία) μὲ διάθεση ἐκτάσεων καὶ οἰκημάτων ποὺ ἔχασαν Ἕλληνες. Τώρα μάλιστα ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ οἱ θάνατοι Ἑλλήνων ξεπέρασαν κατὰ χιλιάδες τὶς γεννήσεις.

Δυστυχῶς αὐτὴ ἡ κατάσταση δὲν ἀντιστρέφεται, ὅσο ἐμεῖς περιμένουμε νὰ τὸ κάνουν τὰ ‘νούμερα’, ποὺ γνωρίζουν τὰ νούμερα.