«299»

04/04/2014

299 ἀκριβῶς, ἦταν οἱ ἄδειες ποὺ ἀπαιτοῦντο ἀπὸ 199 διαφορετικὲς ὑπηρεσίες, γιὰ νὰ κάνῃ κάποιος μιὰ ἐπένδυση στὴν χώρα, ὅπως τὸ νὰ ἀνοίξῃ ἕνα ἐργοστάσιο.

Ὄχι, ὄχι, δὲν ἀναφέρομαι στὴν Ἑλλάδα. Ἀναφέρομαι στὴν νότιο Κορέα. Καὶ ξέρετε ποιὰ ἐποχή; Τὴν χρυσῆ δεκαετία τοῦ ’90, ποὺ ἄνθιζε ἡ βιομηχανία της καὶ μάλιστα ἡ χώρα ἐκινεῖτο ἀναπτυξιακὰ μὲ ρυθμοὺς ἄνω τοῦ 6% ἐτησίως.

Στὴν Ἑλλάδα ἀνακάλυψαν, ὅσοι ἐξουσιάζουν χωρὶς κἄν νὰ ἔχουν στὴν ζωὴ τους ἐγγράψει πραγματικὴ ἐργασία στὴν πιάτσα,  ὅτι φταῖνε οἱ 30 ἀδειες καὶ ὑπηρεσίες. Καὶ βάλθηκαν νὰ τἰς μειώσουν. Καὶ τὸ ἔκαναν. Χωρὶς νὰ δοῦμε οὔτε μία σοβαρὴ ἐπένδυση μακροχρόνιου ὁρίζοντα, παρ᾽ ὅτι, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἄδειες, μείωσαν καὶ μισθοὺς καὶ τὸ κοινωνικὸ κράτος καὶ τὴν οἰκονομία ὀλάκερη.

Ματαιοπονοῦν ὅσοι νομίζουν ὅτι τὰ ἀναιδῆ fast tracks θὰ ἔφερναν καὶ τὴν πολυαναμενόμενη, ματαίως, ἀπὸ τοῦ θανάτου τοῦ Κυβερνήτου καὶ ἐντεῦθεν, ἐπενδυτικὴ ἄνοιξη. Τὸ μόνο ποὺ ἐβοήθησαν oἱ fast ἀ-νοησίες, εἶναι νὰ πετοῦν γεμᾶτα «παράγοντες» , ἀλλὰ ἄδεια ἀπὸ ἰδέες καὶ συνεπῶς χρῆμα, τὰ ἀεροσκάφη μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Κατὰρ – Ἐμιράτων κτλ.

Σημειωτέον ὅτι ἡ Νότιος Κορέα δὲν ἤταν ἡ μοναδικὴ χώρα μὲ τέτοιο πλαίσιο. Ἄντίστοιχο ὑπῆρχε στὴν Ἰαπωνία καὶ Ταϊβὰν τὴν ἐποχὴ τοῦ Οἰκονομικοῦ «θαύματος» καὶ ὑπάρχει στην σημερινὴ Κίνα τῆς ἁλματώδους ἀναπτύξεως. Ἀντιθέτως, χῶρες τῆς λατινικῆς Ἀμερικῆς καὶ τῆς ὑποσαχάριας Ἀφρικῆς, παρ’ ὅτι ἐξαφάνισαν πρακτικὰ τὸ κανονιστικὸ τους πλαίσιο, δὲν γνώρισαν καμμία ἀνάπτυξη.

Αὐτὸ σημαίνει ὅτι κάτι ἄλλο διέβλεπαν οἱ ἐπενδυτὲς στὴν πρώτη περίπτωση καὶ ὑπέμεναν εἴτε νομότυπα εἴτε μὲ λαδάκι, τὴν σταδιακὴ συμπλήρωση τοῦ φακέλλου ἀδειῶν. Κάτι ποὺ ἐμεῖς, προφανῶς, δὲν τὸ διαθέτουμε.

Καὶ δὲν πρόκειται γιὰ χρήματα ἤ ἀρπαχτὲς. Ἀκόμη καὶ τὸ φιλέττο τῶν φιλέττων τῆς χώρας, τὸ «Ἑλληνικὸ», πήγε ἄπατο. Ἡ ἀπόλυτη ξεφτίλα τῶν 60€ ἀνὰ τ.μ. καὶ πρακτικὰ κανεὶς ἐπενδυτὴς. Μὰ φέτες νὰ τὸ ἔκοβαν καὶ τὸ πουλοῦσαν οἱ ἀνεκδιήγητοι ταγοί, περισσότερα θὰ ἔβγαζαν. (Πἐρα ὰπὸ τὸ ὅτι δὲν καταργεῖς ποτὲ ἕνα ἀεροδρόμιο, ἔστω κι’ ἄν γιὰ λόγους σὐμβασης ἔχεις ὑπογράψει μὲ τοὺς γερμανοὺς, ὅτι δὲν θὰ λειτουργήσῃ ἄλλο σὲ ἀκτίνα 100χμ. Ἁπλούστατα ὅσο χρόνο ἔχεις συμφωνήσει δὲν τὀ  λειτουργεῖς ὡς τέτοιο, μετὰ Ναί. Καὶ κατὰ τὴν μή λειτουργία του, ἐγκαθιστᾶς συνδυαστικά, σχολὴ πιλότων Πολιτικῆς ἀεροπορίας, ερευνητικὰ καὶ μὴ, έργαστήρια ἀεροναυπηγικῆς, μηχανῶν καύσης καὶ αὐτοκινήτου τοῦ Πολυτεχνείου, πίστα δοκιμῶν, συλλόγους ἀεροπλοϊας, μοντελλισμοῦ, ἀεροδρόμιο μικρῶν ἀεροσκαφῶν καὶ ὑδροπλάνων σε συνδυασμὸ μὲ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ καὶ ἐπισκευαστικὴ βάση).

Αὐτὸ ποὺ δὲν διαβλέπουν οἱ ἐπενδυτὲς στὴν Ἑλλάδα, εἶναι δύο σημεῖα: πραγματικὸ δίκαιο συμφωνιῶν (σχέσεων δηλαδὴ κράτους – πολιτῶν) καὶ ὕπαρξη ἰδεῶν δηλαδὴ ἐκπαίδευσης, Γιατὶ τὸ χρῆμα δὲν εἶναι παρὰ ἡ οἰκονομικὴ ἔκφραση τῶν ἰδεῶν καὶ μέτρο τῶν κοινωνικῶν σχέσεων σὲ μιὰ χώρα. Συνεπῶς καὶ δωρεὰν νὰ τὰ παραχωρούσαμε, οὐδεὶς ἐπρόκειτο νὰ ἔλθῃ.

Καὶ ἐπειδὴ δὲν πιστεύω ὅτι εἶναι στοκαρία ὁλοι αὐτοὶ, οἱ δῆθεν ταγοί, τὸ τί εἶναι πραγματικὰ, εἶναι τό ἐπίφοβο.

Advertisements

«Ἀνάλαφρα …Γεωπολιτικὰ μαθήματα»

28/03/2014

«Ὑπάρχει σαφής ἑτερότητα στὴν Ὀρθοδοξία, μιὰ μεγάλη παγκόσμια θρησκεία. Ἔτσι οἱ Ορθόδοξες χῶρες δὲν διακρίνονται γιὰ ἀπολυτότητα τῶν θεσμῶν… Ἡ λέξη κλειδί στὴν Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ ‘Ανατολική’. Ἕνας Χριστιανισμὸς ποὺ ἔχει πολεμήσει τὸν Δυτικὸ Ρωμαιοκαθολικισμό , ὅπως ἀκριβώς καὶ τὸ Ἰσλάμ. .. Όμως τὸ νὰ πῶ ὁτι πολιτισμός καὶ ἡ θρησκεία ἁπλά δὲν συμβάλλουν καθόλου στὴν ανάπτυξη προτύπων δεν είναι λογικό… Τὸ νὰ διαγράφουμε τὸ παρελθόν καὶ νὰ λέμε ὅτι εἴμαστε ξαφνικά ὅλοι πανομοιότυπα πλάσματα σε ἕνα παγκόσμιο χωριὸ, εἶναι ὁ ὁρισμὸς τῆς τρέλας»

« Οἱ γραφειοκράτες τῶν Βρυξελλῶν δὲν ἔχουν ἰδέα περὶ ἱστορίας. Ἡ Εὐρώπη δὲν εἶναι μόνο οἰκονομική ἱστορία . Εἶναι μιὰ πολιτική ἱστορία , καὶ ὡς ἐκ τούτου, μιὰ γεωπολιτική»

-Ποιὸς τὰ λέει αὐτὰ. Μὴν τὰ λέει ὁ Χριστόδουλος ἀπὸ τὸν τάφο; Μὴν κανένας ἐθνικιστὴς τοῦ κερατᾶ; Ὄχι, τὰ λέει, σὲ ἐλεύθερη ἀπόδοση,  ὁ Robert Caplan, ἐπὶ κεφαλῆς γεωπολιτικὸς ἀναλυτὴς τοῦ Stratford μὲ ἄρθρο του (20/3/14). Καὶ σέρνει ἕνα ἐξάψαλμο στοὺς ἀνιστόρητους εὐρωκράτες.

-Ἔρχεται καὶ ο πρόεδρος Πούτιν νὰ διακηρύττῃ ὅτι θεωρεῖ θεμέλιο τοῦ Ρωσσικοῦ κράτους, τὴν Ὁρθοδοξία. Εἰδικὰ μάλιστα τὴν Ρωσσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τὴν θεωρεῖ πυλῶνα καὶ φύλακα τῆς Ἑνότητος, ὄχι μόνο τοῦ ρωσσικοῦ κράτους, ἀλλὰ καὶ τοῦ Ρωσσικοῦ Ἐθνους, παγκοσμίως.  Δίνει μάλιστα, ἐξαιρετικὴ σημασία στοὺς ὁμογενεῖς του (Ρώσσους), ὁμοεθνεῖς του καὶ ὁμοδόξους του.

Ἀκριβῶς ὅπως …. ἐμεῖς!! Ποὺ τοὺς ἀντίστοιχους τοὺς θεωροῦμε περίπου γραφικοὺς καὶ μόνο νὰ ἔρχονται καὶ νὰ αφήνουν κανὰ φράγκο τὸ καλοκαίρι. Ὅσο γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία τὴν βλέπουμε μόνο ὥς γραφικὸ τουρισμό. Γιὰ νὰ μὴν μᾶς περνᾶνε, μάλιστα, γιὰ ὀπισθοδρομικούς, ‘ἐπιτρέπουμε’ νὰ διδάσκωνται τὰ παιδιὰ μας στὰ σχολειὰ, μόνο θρησκειολογία ἤ ἄντε ὁλίγον ἀλληλεγγύη, ἐλεημοσύνη καὶ τὰ συναφῆ.

-Τὴν Ὀρθοδοξία, τὸ πιὸ ἐλεύθερο σύστημα  ἐκκλησιῶν σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο, τὸ ὑποβιβάσανε, ὅλοι αὐτοὶ σε θρησκεία ἀσπρόμαυρων διλημμάτων ἠθικῆς. Πρόθυμοι νὰ δέχωνται ἀσμένως ἰσλαμοφασιστικὲς ἀναλύσεις καὶ παιδιαρίσματα ζενικοῦ τύπου.

Φρόντισε γι῾αὐτό, ὅλη ἡ ἀριστεράντζα ιντελιγκέτσια καὶ τὰ κοπιαριστίρια της, πασοκνουδοῦ κακέκτυπα. Ἔτσι ὥστε τὰ βιβλία νὰ εἶναι ἀνάλατα καὶ ἀνούσια, οἱ δὲ θεολόγοι νὰ αὐτολογοκρίνωνται, μιλῶντας οὐδέτερα, ἀκόμη καὶ σὲ περιπτώσεις κατάφωρης ἐκτροπὴς τῆς λογικῆς ἀπὸ τὰ παιδιὰ, μὲ τὴν ἐκτέλεση κομματικῶν (!!!) ἐντολῶν.

-Θλίβεται κανεὶς ὅταν σκεφτῆ ὅτι ἐμεῖς, πρῶτοι,  ἐφηύραμε τὴν ἐκκλησία. Τὸ πλέον ἐπαναστατικὸ σύστημα σχέσεων. Τὸν 5ο π.Χ αἰῶνα. Καὶ μάλιστα πρὶν ἀκόμη ἀπὸ τὸν Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη, ποὺ ξεκαθάρισε ὅτι ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστὶν, προηγήθηκε ἡ Ἀντιγόνη τοῦ Σοφοκλέους, ποὺ τὀτε, ἀπὸ τὸ 441 π.Χ. ἔτος περίπου, δηλώνει θαρραλέα στὸν Κρέοντα, στὸν στίχο 523, ὅτι «οὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν». Γεννήθηκε. δηλαδή, ὄχι γιὰ νὰ ἐχθρεύεται τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀγαπᾶ. Ὅπως εὔστοχα ἐπισημαίνει τὸ χωρίον, ὁ Β. Μαρκεζίνης.

Ναὶ ἡ ἴδια Ἀντιγόνη, ποὺ τὰ παιδιὰ μου ἐλάχιστα «ἔμαθαν» στὴν Β’θμια. Δὲν ἐχρειάζετο ἄλλωστε κάτι παραπάνω γιὰ νὰ πάη, σούμπιτη, σὲ μαύρη λίστα. Μὲ ὄλες τὶς γεωπολιτικὲς συνέπειες, διἀλυσης τῆς Ἑλλάδος.

«Οὐκρανικὰ μαθήματα II»

21/03/2014

Κάποιοι, ἀπὸ τὰ στρατοβιομηχανικὰ συμπλέγματα, ποὺ ἔλεγε καὶ ὁ ἀξέχαστος John Kenneth Galbraith, ἀρέσκονται στὸ νὰ παίζουν μὲ τὴν φωτιά. Καὶ νὰ κάνουν προκλήσεις στὸ μαλακὸ ὑπογάστριο τῆς Ρωσσίας. Στόχος τους βέβαια, ἦταν ἡ Κριμαία, ὄχι ἡ Δυτικὴ Οὐκρανία, ποὺ ἀνέκαθεν ἔβλεπε δυτικὰ ἠ καὶ ναζιστικὰ. Καὶ ἡ ὁποία ἐνδιέφερε ἐπίσης τὴν Ρωσσία, ὄχι ἐδαφικὰ, ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὴν ὁμαλὴ ροὴ φυσικοῦ ἀερίου μέσῳ Οὺκρανίας. Μέχρι νὰ ἑτοιμασθῆ ἐναλλακτικὸς Νότιος Ἀγωγός.

Ἔτσι μαζί μὲ τὶς νεογερακίσιες πολιτικὲς τους (μέχρι νὰ βροῦν τὸν κατάλληλο ἑπόμενο ρεπουμπλικάνο Πρόεδρο), ποὺ δὲν ἀπέδωσαν γιὰ γενικώτερη ἀνάφλεξη στὴν Συρία, ὥστε νὰ ἀρχίσῃ νὰ ρέῃ πάλι πρὸς αὐτὰ, δημόσιο (δηλαδὴ τῶν πολιτῶν) χρήμα, εὶς βάρος φυσικὰ τῶν κοινωνικῶν δαπανῶν, ἀποφάσισαν νὰ τεστάρουν τὰ ἀνακλαστικὰ τῆς Ρωσσίας.

Ἡ ὁποία βεβαίως δὲν θὰ κιότευε. Ὁπως πχ δὲν θὰ ὁλιγωροῦσαν οἱ ΗΠΑ στὴν περίπτωση ποὺ ὁ Ἀντρέας (ἕνας εἶναι) ἀποφάσιζε πραγματικά, νὰ ἐξωπετάξῃ τὶς … βάσεις, τότε, παλιά!

Ἄς σημειωθῆ ὅτι ἡ Ἀμερικὴ εἶχε παλαιότερα, προσπαθήσει νὰ κλείσῃ τὴν ροὴ ρωσσικοῦ ἀερίου μέσω τῆς Οὺκρανίας, καὶ μάλιστα ὁ ἀπίθανος πρόεδρος τῆς ΕΕ, Μπαρόζο, εἶχε πῆ (μὲ ἴδια ἐκφραση ὅπως ὁ δικὸς μας ἀπίθανος Σημίτης), ὅτι ὅποιος ἔχει πρόβλημα ἀπὸ τὴν διακοπὴ νὰ πάῃ στὰ δικαστήρια τῆς Χάγης.

Τὴν παρτίδα ἔσωσε ἀπρόσμενα ἡ …Κίνα. Ἡ ὁποία ἁπλὰ ψιθύρισε στὴν διεθνὴ κοινότητα, ὅτι εἶχε συσσωρεύσει στὸ θησαυροφυλάκιὸ της, πολὺ χαρτούμπα ἀπὸ ἀμερικάνικα καὶ ἄλλα ὁμόλογα καὶ ὅτι ἐπείγετο νὰ τῆς δοθῇ κάποια ἐγγύηση (δηλαδὴ ρευστὸ ἤ χρυσός).

Καὶ ὤ! τοῦ θαύματος, σὰν νὰ πῆραν ὅλοι μαζί, λεξοτανίλ, οἱ φωνὲς καταλάγιασαν, ἡ Ἀγγλία διέρρευσε ὅτι μόνο φραστικὲς εἶναι οἱ ἀντιρρήσεις της, ἡ Γερμανία θυμήθηκε τὴν εὶδικὴ σχέση (δηλαδὴ τιμὴ) ποὺ ἔχει μὲ τὴν ρωσσικὴ Γκάζπρον, βασικὴ προμηθεύτρια φυσικοῦ ἀερίου, οὶ ΗΠΑ διαμήνυσαν θορυβωδῶς ὅτι δὲν θὰ ἀναγνωρίσουν τὸ δημοψήφισμα τῆς Κριμαίας καὶ μάλιστα θὰ πάρουν οικονομικὰ μέτρα. Ὅμως λιγώτερο θορυβωδῶς, αὐτὰ ἦσαν μέτρα κατὰ μερικῶν …..ρώσσων πολιτῶν (!!). Καὶ ἄξαφνα, σὰν νὰ πῆραν σῆμα ταυτοχρόνως, ὅλα τὰ διεθνῆ ΜΜΕ ἔπαιζαν σὰν κεντρικὸ θέμα, μέχρι παρωδίας, τὴν ἐξαφάνιση τοῦ Μαλαισιανοῦ Μποϊνγκ .Ἡ αἰτίαση ἐξωγήϊνων γιὰ τὴν κατάρριψη, θεωρήθηκε μᾶλλον ὑπερβολικὴ καὶ δὲν πολυπαίχτηκε στὰ δίκτυα. Ἔτσι ἀπέμειναν ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ καὶ τὸ ΔΝΤ νὰ ὑπόσχωνται καὶ ξεϋπόσχωνται στοὺς ἀπίθανους μαυροπορτοκαλλί τῆς ὑπόλοιπης Οὺκρανίας, καλύτερες μέρες.

Ἄ, ναὶ, ἔμεινε ὁ Μπένυ νὰ παίζῃ τὸν ΥΠΕΞ τῆς ΕΕ καὶ, μαζί μὲ τὴν Τουρκιὰ, νὰ μὴν ξέρουν τὶ θὰ τοὺς ξημερώσῃ. Εἰδικὰ ἡ τελευταία ἔχει χοντρό πρόβλημα. Μὲ τὰ ἑκατομμύρια τῶν Κούρδων. Ποὺ ξέρουν νὰ περιμένουν, γεννοβολῶντες στὸ μεσοδιάστημα. Ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν πολιτικὴ τῶν Ρώσσων.

Αὐτὸ ποὺ φοβοῦνται, εἰδικὰ πλέον, οἱ γείτονες, εἶναι ὅτι ὅπως φαίνεται, ἡ Ρωσσία ἐγκατέλειψε τὶς Λενινιστικὲς καὶ Σταλινικὲς ἐπιδιώξεις (παράλληλες μὲ τὶς Γερμανικὲς) ποὺ ἐπέφεραν ἐπικράτηση τῶν Νεότουρκων καὶ τὴν καταστροφὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν Μικρὰ Ἀσία, στὸ τέλος τοῦ Α᾽Παγκοσμίου Πολέμου. Καὶ ἐπιστρέφει στὴν Τσαρικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ, ποὺ μὲ τὴν σειρὰ της ἠταν ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὴν ἐξαιρετικὴ στρατηγικὴ καὶ διπλωματία τῆς Βυζαντινῆς (λεγομένης) Αὐτοκρατορίας.

«Πασοκικὰ λαθρομαθήματα ΙΙ»

14/03/2014

Στο προηγούμενο είχαμε αναφερθεί στην Τροπολογία που υπέβαλε το ΠΑΣΟΚ για να απαλοιφθεί ο όρος «λαθρο» και αντικατασταθεί από τον όρο «παράτυπος» μετανάστης σε όλα τα διοικητικά και νομικά έγγραφα του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και της Αστυνομίας. Φυσικά αν περνούσε η τροπολογία το επόμενο βήμα θα ήταν η «αποποινικοποίηση». Ευτυχώς δεν έγινε δεκτή, όπως ανακοινώθηκε. Δεν πρέπει όμως να εφησυχάζουμε, μια και στην πρώτη ευκαιρία θα ξαναχτυπήσουν. Είναι γεμάτη τέτοια «παραδείγματα» η ιστορία τους.
Πέρα από τη διάλυση της Γλώσσας, δηλαδή της κατανόησης και της κατάδειξης των σημαινομένων, η πασοκική λοιμική είχε και άλλα κατά νου: είχε να εξασφαλίσει «τη συμμετοχή των σπουδαστών στον προγραμματισμό της παιδείας και τη διοίκηση των εκπαιδευτηρίων (βλ. διακήρυξη 3ης Σεπτεμβρίου 1974)» και μάλιστα ότι δεν πρέπει ανωτάτη παιδεία να σχετίζεται με την παραγωγή.
Αποτέλεσμα τα σχολειά να παραδοθούν σε «συμβούλια» φοιτητών, μαθητών και νηπίων, που στην καλύτερη περίπτωση είναι λειτουργικά αναλφάβητοι, αν δεν επικοινωνούν με … μουγκανητά..! Παράλληλο αποτέλεσμα, το μεγάλο πάρτυ των εισαγωγέων ενάντια στην εγχώρια παραγωγή. Και μάλιστα με την βούλα μιας βλακώδους, αν όχι εγκληματικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.
Έτσι ξεκίνησε η ταχύτατη ανοδική πορεία του ελλείμματος εισαγωγών-εξαγωγών. Το να μπαίνουμε κάθε χρόνο μέσα (δεκάδες δις) απλά και μόνο γιατί κατεστράφη ή δεν επετράπη να ανθίσει η εγχώρια παραγωγή, προσρμοζόμενη στις εκάστοτες τεχνολογικές δανοίξεις. Φυσικά  η διαστροφή της Διακήρυξης δεν σταματά στην Παιδεία. Το ΠΑΣΟΚ γράφει, «θα προστατέψει το έθνος και θα ανοίξει τον δρόμο στη λαϊκή κυριαρχία…». Οι ένοπλες δυνάμεις μπαίνουν στην άκρη. Μαζί με αυτές φεύγει και το Σύνταγμα. Όπως εύστοχα αναλύει ο Γιάννης Γεράσης (Το χρονικό της εθνικής τραγωδίας, Ροές 2013) προτεραιότητα έχει το «επαναστατικό δίκαιο» που εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ.
Ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός διαλύεται μέσα από την κατάργηση της ιεραρχίας και των ελεγκτικών μηχανισμών και την ανάληψή τους από τους λεγόμενους «πρασινοφρουρούς». Τους κομματικούς δηλαδή κομισσαρίους, οι οποίοι πλέον ήλεγχαν τα κανάλια αποφάσεων και συνηθέστατα την επιλεκτική ροή του χρήματος (νόμιμου ή μη).
Αυτό το τελευταίο το διαπιστώνει η Γερμανίδα εισαγγελεύς που ερεύνησε την υπόθεση Simens»… οι διαδρομές των αποφάσεων δεν ήταν σαφείς, αλλά οικείες στον μηχανισμό των ελληνικών κομμάτων»
Όλοι οι μηχανισμοί του κράτους υποτάσσονται σε εξωθεσμικούς φορείς. Κομματικά στελέχη, δημοσιογράφους, εργολάβους, καθηγητάδες, ΜΚΟ και λοιπούς. Παιδεία άμυνα, εξωτερική πολιτική, Ασφάλεια, Οικονομία επαφίενται στις διαθέσεις κάθε άσχετου αναλφάβητου, εγκάθετου ενεργούμενου ή απλώς «πυροβολημένου», που όμως έχει την κομματική «εξουσιοδότηση».
Το τι κόστισε αυτή η άλωση είναι  ανυπολόγιστο. Όχι μόνο σε διασπαθισθέν χρήμα, αλλά και σε δυναμικό της χώρας. Και στη διεθνή πολιτική και γεωστρατηγική τοποθέτησή της. Δεν υπήρξε λέξη, της οποίας να μην διέστρεψε το νόημα, το ΠΑΣΟΚ. Τόσο στη διακήρυξη (ένα κείμενο ημιμάθειας) όσο και στο ειδικό συνέδριο που εξέτασε τον δρόμο του ΠΑΣΟΚ … στον σοσιαλισμό. Με άσχετα ιδεολογήματα και επαναστατικές φαμφάρες. Ξεχνώντας ότι η πολιτική δεν έχει σχέση με ιδεολογίες. Γιατί αφορά τον πρακτικό τρόπο με τον οποίον διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση των συμφερόντων του τόπου και μόνον. Χωρίς «σωτηριολογικές» ουτοπίες.

«Πασοκικὰ λαθρομαθήματα Ι»

07/03/2014

«Νὰ καταργηθοῦν οἱ ὅροι «λαθρομετανάστευση» καὶ «λαθρομετανάστης» ἀπὸ τὰ ἐπίσημα νομικὰ κείμενα τοῦ ὑπουργείου Δημοσίας Τάξεως ζητεῖ τὸ ΠΑΣΟΚ, μὲ τροπολογία ποὺ κατέθεσε τὴν Παρασκευή, ὁ  Κώστας Τριαντάφυλλος, ἁρμόδιος Εἰσηγητής τοῦ ΠΑΣΟΚ σὲ θέματα τοῦ ὑπουργείου Δημοσίας Τάξεως & Προστασίας τοῦ Πολίτη. Καὶ νὰ ἀντικατασταθῇ ἡ χρήση αὐτῶν τῶν ὅρων μὲ τοὺς δόκιμους ὅρους «παράτυπος μετανάστης» καὶ «παράτυπη μετανάστευση» σὲ ὅλες τὶις κανονιστικὲς καὶ διοικητικὲς πράξεις τοῦ υπουργείου, ἀλλὰ καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας» (οἱ ἐφημερίδες).

Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ γλῶσσα δὲν ἦταν ποτὲ τὸ φόρτε τοῦ πασόκ. Μὲ ἀντίστοιχη τροπολογία, τὴν ξεχαρβάλωσε μόλις πρωτοανέβηκε, δυστυχῶς, στὴν ἐξουσία, τῷ 1981. Μὲ τήν, μεταμεσονυκτίως (11ης πρὸς 12η Ἰανουαρίου 1982) κατατεθεῖσα, τροπολογία ὑπὸ τοῦ τότε ὑπουργοῦ Παιδείας (λέμε τώρα) Ε. Βερυβάκη. Μὲ ἀποτέλεσμα οἱ ἀπόφοιτοι Λυκείου μας, νὰ εἶναι, στὴν πλειονότητά τους, λειτουργικὰ ἀναλφάβητοι.

Ἐν συνεχεία, φυσικά, ἐπιδόθηκαν σὲ μία ἄκρατη λεξιλαγνεία, διαστρέφοντας κάθε ὅρο, εἰδικὰ ἐκείνους ποὺ συγκροτοῦν μιὰ Πολιτεία. Εἶναι, ἄραγε, τόσο ἄγλωσσοι, ὅσο δείχνουν. Γιατὶ μόνο ἄγλωσσοι, θὰ μποροῦσαν νὰ ἰσχυρισθοῦν αὐτὰ περὶ τῆς ἕννοιας τοῦ λαθρο-. Ὅτι δηλαδὴ «ὅροι ὅπως, «λαθρομετανάστευση» καί «λαθρομετανάστης», ἀναφερόμενοι σὲ συνανθρώπους, ὑποβιβάζουν τὸν κοινωνικό καὶ νομικό πολιτισμό τῆς χώρας. Και δημιουργοῦν ἕνα ὑπόστρωμα ἐπί τοῦ ὁποίου βασίζονται ρατσιστικές ἰδεολογίες καὶ συμπεριφορές.»!!!

Ἐπειδή, λοιπόν, δὲν κατανοῶ τὰ περί ‘ὑποβιβασμοῦ’, ‘δημιουργίας ρατσιστικῶν ἰδεολογιῶν’ τἢς ἔκφρασης «λαθρο-», παραθέτω τὸ τὶ ἀκριβῶς σημαίνει στὰ Ἑλληνικὰ, τὸ «λάθρο-» ποὺ κάθε ἄλλο παρὰ ἠθικῆς τάξεως προσαγορευτικό εἶναι: Προέρχεται ἀπὸ τὸ «λάθρῃ» ἤ «λάθρη» ποὺ σημαίνει «μυστικά, κεκαλυμμένα, κρυφίως, ἐν ἀγνοίᾳ τινός»  πχ.« Ἑλλήνων λάθρᾳ = ἄνευ τῆς γνώσεως τῶν Ἑλλήνων». Καὶ ἐξ αὐτοῦ τὸ λαθραῖος, -α,  -ον (Σταματάκου σελ.544).

Νὰ τὸ κάνουμε λιανὰ καὶ γιὰ ὅσους δὲν καταλαβαίνουν Ἑλληνικά: τὸ κάθε κράτος καὶ ὀφείλει καὶ θἐλει νὰ γνωρίζῃ ποιὸς μπαινοβγαίνει στὴν ἐπικράτειὰ του. Γι’ αὐτὸ καὶ ὅποιος μπαινοβγαίνει, ὅχι ἀπὸ τὶς καθορισμένες εἰσόδους- ἐξόδους, εἶναι κατ᾽ἀρχὴν ΛΑΘΡΑΙΟΣ. Κι ἄς ἔχῃ νόμιμα χαρτιά (τετριμμένο παράδειγμα τὰ Ports of Call). Ἀντίστροφα ἕνας χωρὶς χαρτιὰ, ποὺ ζητᾶ ἄσυλο σὲ μιὰ εἴσοδο, εἶναι παράνομος ἄλλὰ ὄχι λάθρος (ἡ εἰσρροὴ Βορειοηπειρωτῶν παλιὰ, ἦταν παράνομη ἄλλὰ ὄχι λαθραία). Φυσικά ὑπάρχει καὶ ὁ συνδυασμὸς λάθρων καὶ παρανόμων.Ἐμεῖς ἔχουμε τὴν συντριπτικὴ πλειονότητα λάθρων ΚΑΙ παρανόμων καὶ ἐλάχιστους σκέτα παράνομους.

Αὐτὰ δὲν εἶναι ἐμμονὲς σὲ …ἑτυμολογία, ἀλλὰ καὶ ἱστορικὲς καὶ οὐσιαστικὲς καὶ καθημερινὲς πρακτικὲς, ἀπαράλλακτες σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Ἀνάλογο παράδειγμα οὶ λαθρέμποροι. Ποὺ δὲν τοὺς λέμε … παρανομέμπορους. Ἠ παρατυπέμπορους, κατὰ τὸ τελευταῖο πασοκικό ἀηδίασμα.

Θὰ μοῦ πῆτε, παίζουμε μὲ τὶς λέξεις; Ναί. «.. Παίζουμε μὲ τὶς λέξεις. Λέμε λέξεις. Καὶ βεβαίως πίσω ἀπ’ αὐτὲς τὶς λέξεις, δὲν ὑπάρχει τίποτε ἄλλο παρὰ ἕνας μοναδικὸς σκοπός: ἡ ἐρείπωση τῆς γλῶσσας, ἡ κατάργηση τῶν ἑννοιῶν, ὥστε οἱ ἄνθρωποι οὔτε νὰ συνεννοοῦνται, οὔτε νὰ μποροῦν νὰ σκέφτωνται. Γιατὶ μόνον ἔτσι θὰ μποροῦν ὁρισμένοι νὰ κάνουν τὴν δουλειὰ τους: Νὰ θάψουν τὸν τόπο ..».

Αὐτὰ δὲν τὰ λέω ἐγώ. Δὲν τὰ λέει κάποιος ‘ἀντιδραστικός’.  Τὰ λέει ὁ ἴδιος ὁ Δημήτρης Χόρν. Ὁ πάντα ἐπίκαιρος.