Posts Tagged ‘Διοίκηση’

‘Προϊστάμενοι’ ἤ Στουρνάρα, πᾶρε τὰ λεφτὰ ἀπὸ αύτοὺς

08/11/2013

Τὶ σημαίνει Προϊστάμενος (ἤ Διευθυντὴς καὶ τὰ παρόμοια), μιᾶς Ὑπηρεσίας; Γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ ἀσυνάρτητη (μἐ τὶς εὐλογίες ὅλων τῶν κυβερνήσεων) Δημόσια Διοίκηση, σημαίνει κάποιον, ποὺ ἐξουσιάζει σύνολο ὑπαλλήλων, λαμβάνοντας ὁ ἴδιος ἐπίδομα …. Προϊσταμένου, γιὰ προσφορὰ λιγώτερης ἐργασίας καὶ μέ κύριο μέλημα τὴν  ἐπίρριψη εὺθυνῶν στοὺς ὑφισταμένους, ἄν ἔλθη ἡ κακιὰ ἡ ὥρα.

Φυσικὰ ἡ ἐπιλογὴ γίνεται πάντα νομότυπα, μέ κριτήρια καὶ προσόντα, ποὺ ὁλως τυχαίως πρόλαβαν καὶ τὰ πῆραν σὲ ‘ἀνύποπτο’ χρόνο ἡμέτεροι. Γιὰ τὸ ἄξιοι δὲν παίρνουμε καὶ ὄρκο, μιὰ καὶ ἡ ἀξιωσύνη φαίνεται μὸνο στὴν πράξη.

Ἡ διάλυση τῆς Ἐπιθεώρησης καὶ Ἱεραρχίας ἀπὸ τὸν ἀνεκδιήγητο Ἀντρέα, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν μὴ ὁριζόντια ἐπικοινωνία  τῶν διευθυντάδων, καθιέρωσε σὰν χώρο ‘λύσης’ τῶν προβλημάτων τὰ ὑπουργικὰ, πρωθυπουργικὰ καὶ πολιτικὰ γραφεῖα. Δηλαδὴ τὰ διὰ νόμου ἀνεύθυνα !!!

Τἰ κάνει, λοιπόν, ἡ καλὴ σου κυβέρνηση, ὅταν κάτι δὲν πάει καλὰ καὶ τὸ μαγαζί μπάζει; Ἁπλούστατα φτιάχνει μιὰ ὑπηρεσία ‘ἐλεγκτικῶν’ μηχανισμῶν ἔξω ἀπὸ τὴν ὑπὸ ἐξέτασι προβληματικὴ, μὲ τὰ ἴδια ἀκριβῶς παθογενῆ χαρακτηριστικὰ, ποὺ κατατρύχουν τὴν Δημόσια Διοίκηση καὶ ἐπανειλλημένα ἔχουμε παρουσιάσει. Καὶ ἔτσι θεωρεῖ ὅτι καθάρισε, ἐνῶ στὴν οὐσία τὸ πρόβλημα πάει κάτω ἀπ’ τὸ χαλί.

Οὶ ‘ἐλεγκτικοὶ’ αὐτοὶ μηχανισμοὶ (κατ’ ἐξαίρεσιν, συνήθως, γιὰ νὰ ὑπάρχουν δυνατότητες ‘διορισμῶν’ καὶ ‘τακτοποίησης’) ἔρχονται νὰ συμπληρώσουν καὶ δεκάδες ἄλλους παρόμοιους. Καὶ μάλιστα περιβαλλόμενοι μὲ ἰδιαίτερες ἐξουσίες (πχ. ἀνακριτικὲς) ἄλλων θεσμισμένων ἐξουσιῶν. Ἐπὶ ἐκσυγχρονισμοῦ , μάλιστα, ἀνακαλύψαμε καὶ τὶς ‘ἀνεξάρτητες’ ἀρχὲς.

Ὅλοι αὐτοὶ πληρώνονται ἀπὸ τὰ συνήθη ὑποζύγια, δηλαδὴ ἐμᾶς τοὺς ἴδιους. Ὁ θυμόσοφος λαὸς ἀπεκάλεσε βέβαια αὐτοὺς ‘Ράμπο’, χωρὶς ὅμως τὰ ἀποτελέσματα τοῦ συμπαθοῦς κινηματογραφικοῦ ὁμολόγου τους.

Ἰσχυρίζομαι ὅτι τὸ πρόβλημα ἔγκειται στὴν ἀνυπαρξία τοῦ πρωτεύθυνου. Γιατὶ ἡ λέξη ‘προϊστάμενος’ προέρχεται ἀπὸ τὸ προ+Ἱστημι, ποὺ σημαίνει τοποθετημένος μπροστὰ, σταθερὰ καὶ ὑποδειχθής διορισθεὶς. Μετὰ γενικῆς, σημαίνει διοικῶ κάποιον, ἀλλὰ πάντοτε προασπίζων, προφυλάσσων καὶ ὑποστηρίζων, τὸν ὀργανισμό, τοὺς ἀνθρώπους και ἐν τέλει τὸ δημόσιο συμφέρον, στὴν περίπτωση τῆς δημόσιας διοίκησης. Δηλαδὴ τὸ πρωτεύθυνον.

Γιὰ νὰ δουλεψῃ ἡ δημόσια διοίκηση, τὸ μόνο ποὺ ἀπαιτεῖται δὲν εἶναι οὔτε ραμπορόμπες οὔτε τίποτε. Ἀρκεῖ νὰ ἐπαναφερθῇ τὸ πρωτεύθυνον, ἡ ἐπιθεώρηση, ἀπὸ τὰ ἀνώτερα ὄργανα, τῶν προϊσταμένων καὶ ἡ ὀριζόντια έπικοινωνία.

«Χἀλασε ἐπὶ παραδείγματι τὸ ὁδόστρωμα, ἐνῷ δὲν ἔπρεπε διὀτι κακῶς παρελήφθη; Δὲν κάνατε τίποτε; Μὴν στενοχωριέστε κ. Προιστάμενε. περᾶστε ἁπλῶς ἀπὸ τὸ γκισὲ καὶ πληρῶστε τὴν διαφορὰ.Ἐπιστρέψτε καὶ τὰ λεφτὰ τὰ extra τοῦ προϊσταμενικίου.  Δὲν ἔχετε μετρητὰ; Δὲν πειράζει, μᾶς κάνει καὶ τὸ σπίτι». Οὔτε πειθαρχικά, οὔτε δικαστικὰ, οὔτε τίποτε. Ἁπλὲς ἀστικὲς …. ἐπανορθώσεις. Ὄχι διαδοχικὰ εὐθῦνες στοὺς κατωτέρους. Ποτὲ. Μόνο στοὺς Προϊσταμένους (Διευθυντάδες, Προέδρους κλπ). Πρωτεύθυνον γάρ καὶ βλέπουμε σὲ πόσο χρόνο θὰ πάψῃ ὁ διαγκωνισμὸς γιὰ ὀφφίκια.

Τὰ γαλόνια ἀποδεικνύονται στὶς μάχες. Ὄχι στὶς δεξιώσεις. Δεῖτε τὸν Σιδηροῦν Σταυρὸν (Cross of Iron, 1977) τοῦ Σὰμ Πέκινπα. Καὶ τὶ ἀκριβῶς σημαίνει Προϊστάμενος. Ἀλήθεια, πόσοι Προϊστάμενοι μποροῦν νὰ ὑπερηφανευθοῦν ὅτι ἔχουν τὴν ἀβίαστη ἀναγνώριση καὶ σεβασμὸ τῶν ὑφισταμένων τους;

Advertisements