Posts Tagged ‘Ελεύθερον’

‘Ὁπλίτης -Πολίτης’

15/11/2013

Θεωρεῖ τρομακτικὸ, τὸ νὰ πάῃ συμπαθής 43χρονος τηλεμάγειρας,  στρατὸ στὰ 43α του (ὡς φυγόστρατος) γιὰ 3  ὁλόκληρες (!!!) ἑβδομάδες. Ναὶ ἐκεῖ φτάσαμε. Ὅλο τὸ πασοκο θολο άριστερο κουλτουριάρικο σμάρι μέσῳ νόμων, νὰ ὠθῇ στὴν φυγοστρατεία.

Μάλιστα τὸ μὲν Σύνταγμα  ἀναφέρεται στὴν «ὑποχρέωση» (καὶ ὄχι καθῆκον!!!) Ἄμυνας μόνο σὲ ὅσους μποροῦν νἀ φἐρουν ὅπλα, ὁ δὲ ν. 3421/05 ἔχει ὁλόκληρα κατεβατὰ γιὰ τοὺς ‘δικαιοὐμενους’ ἄρνησης στράτευσης γιὰ λόγους  …. ἰδεολογίας!!!! (Ἐπὶ λέξει «1.Όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να εκπληρώσουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, επικαλούμενοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις, μπορεί να αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης….2. Οι λόγοι συνείδησης που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο πρέπει να απορρέουν από μία γενική αντίληψη για τη ζωή, βασισμένη σε συνειδητές θρησκευτικές, φιλοσοφικές ή ηθικές πεποιθήσεις,….»).

Φυσικὰ δὲν ὁρίζονται πουθενὰ οὶ δοξασίες αὐτὲς οὔτε- ὅπως θἄπρεπε, ὅτι φυγόστρατοι, ἀντιρρησίες καὶ λοιποὶ δὲν καταλαμβάνουν ἐπ’ ούδενὶ δημόσια ἠ εὐρύτερη δημόσια θέση ἤ δημόσια ἀξιώματα οἱασδήποτε φύσεως καὶ ὅτι συνεπῶς χάνουν τὸ δικαίωμα ἐκλέγειν καὶ ἐκλέγεσθαι. Τότε θά βλέπαμε πόσοι ἀπὸ τοὺς ἀντιρρησίες, φυγόστρατους κτλ, θὰ ἀνέβλεπαν αἰφνιδίως τὸ … φῶς τὸ πατριωτικὸ!! καὶ θὰ ἔτρεχαν κοπαδηδὸν νὰ … συστρατευθοῦν.

Ἰδεολογίες, φιλοσοφίες, ἠθικὲς ἐπιταγὲς οὔτε ὑπερκόσμια ἰσχὺ ἔχουν οὔτε, πολύ περισσότερο, μποροῦν νὰ αἴρουν ἠ νὰ θέτουν σὲ κίνδυνο, τὸ πρωταρχικὸ, ἀπόλυτο καὶ ἀδιαπραγμάτευτο δικαίωμα ἐλευθερίας καὶ πραγμάτωσης τῆς ὕπαρξης καὶ ἀντίθεσὴς της σὲ ὅ,τι περιορίζει αὐτή.

Στὸ συλλογικὸ ἐπίπεδο τῆς Πόλεως, οἱ ἴδιοι οὶ πολῖτες, αὐτόβουλοι καὶ ἐθελόθυτοι, ἀναγνωρίζουν τὴν προτεραιότητα τοῦ Ὁπλίτη γιὰ νὰ ὑπάρξῃ ἡ Πόλις καὶ ὁ Πολίτης. Γιὰ τὴν Δημοκρατία, ἡ ἐκκλησία του Δήμου ἦταν ἡ σύναξη τῶν ὁπλιτῶν – πολιτῶν. Ὁπλίτης μποροῦσε νὰ εἶναι μόνο ὁ ἐλεύθερος Πολίτης.  Γιὰ τὸν Ἕλληνα  (κι’ ὄχι τὸν γιαλαντζὶ σημερινό) ἦταν ἀδιανόητη ἡ ἰδέα μιᾶς δημοκρατίας ἀόπλων πολιτῶν.

Οὶ Ἑλληνες γνωρίζουν τὴν αὐτὴ φύση τῶν ἀνθρώπων. Καὶ γι’ αὐτὸ ἀπεχθάνονται τὴν ὠμὴ βία καὶ τὸν μιλιταρισμὸ. Ἡ ἐκπρόσωπος τοῦ πνεύματος καὶ τῆς γνώσης, Θεὰ Ἀθηνᾶ, κρατᾶ δόρυ καὶ περικεφαλαία γιὰ τὴν προστασία (ἄμυνα) τῆς Πόλεως. Γιἀ αὐτὸ οἱ Ἕλληνες γέννησαν τὴν ἰδέα ὅτι ὅλοι οὶ Πολῖτες ἄνεξαιρέτως εἶναι προσωπικὰ ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἄμυνα τὴς Πόλης. Δὲν ἐξαναγκάζονταν νὰ ὑπηρετήσουν. Διλήμματα σημιτοειδῶν, τύπου «βούτυρο ἤ κανόνια» δὲν ἔχουν θέση οὔτε ὡς σκέψη.

Εὔδαιμον τὸ ἐλεύθερον, βροντοφωνάζει ὁ Ἑλληνικὸς κόσμος. Ποὺ δὲν ἔτρεφε ψευδαισθήσεις καὶ ἰδεοληψίες ποὺ ὺπονομεύουν τὴν ἄμυνα καὶ τὴν ἐλευθερία τῆς Πόλεως. Μεταλλάσσει τὸν ὅποιο φόβο, μέσα ὰπὸ τοὺς κοινωνικοὺς παιδευτικοὺς  μηχανισμούς ,σὲ κίνητρο κοινωνικῆς συνοχῆς. Καὶ βγῆκε νικητὴς ὰπό τὴν φοβερὴ σύγκρουση μὲ τὴν περσικὴ ὺπερδύναμη. Γνώρισε τὴν παρακμὴ καὶ τὴν ὑποτέλεια ὅταν ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ ὸργάνωση τῆς Πόλης – κράτους  καὶ τὸ θεμέλιο τῆς ἐλευθερίας της: τὸν Ὁπλίτη –Πολίτη.

Τὴν συλλογιστικὴ αυτὴ ἐνισχύει ὁ Χρῆστος Γιανναρᾶς: ἡ καθολικευμένη ἀπουσία νοήματος ἀντανακλᾶται στὴν ἀ-νόητη πολιτικὴ μας. Μιὰ πολιτικὴ ποὺ δὲν ὑποψιάζεται ὅτι ὁ ἀφελληνισμὸς τῆς παιδείας ὰπὸ τὸν διεθνισμὸ καὶ τὴν μηδενιστικὴ «εἰρηνοφιλία» τς «προοδευτικῆς» διανόησης ὑπονομεύει τὸ φρόνημα ἀντίστασης του λαού.

Καὶ ἀποδέχεται ἐπικυριάρχους καὶ τρόϊκες, ἀλλὰ καὶ ἄξεστους ΓΑΠάδες, συμπληρώνω.

Advertisements